தொகுப்பு

Archive for the ‘தொழுகை’ Category

தொழுகை – யாசர் அரஃபாத்


கடமையென்றக் கரு ஒன்று;
கற்றுத்தரும் பாடமுண்டு;
ஐவேளைப் பிரித்துக் கொண்டு;
அழகாய் நீயும் தொழுவது நன்று!

நெருக்கத்

தோடுத்
தோளைக்கொண்டு;
நொறுக்கித் தள்ளு;
தீண்டாமை இன்று!

பயிற்சிப் பெற்ற
இராணுவமும்
மிரட்சிக் கொள்ளும்;
நம் ஒழுங்கைக் கண்டு!

தக்பீர் சொன்னக்
குரலைக்கேட்டு;
சப்தம் குலையும் நம்
அமைதிக்கண்டு!

தொழுகை என்றக்
கவசம் கொண்டு;
தீமையைக் கொல்வாய்
உடனே இன்று!

தொழுகாத உனக்கு;
தொழுகை வைக்குமுன்னே;

தொழுது விடுவது நன்று;

இல்லை;
நரகம் திண்றுவிடும்
உன்னை மென்று!

கட்டிப்பிடிக்கும்
கஃபன் உனக்குண்டு
மறக்காதே;
இறைவனை மறந்துவிட்டு

இறக்காதே!


நன்றி:–யாசர் அரஃபாத்

நன்றி:- என் பக்கம் http://itzyasa.blogspot.com