தொகுப்பு

Archive for the ‘விதைகள்’ Category

விதைகள் – கவியன்பன் கலாம் அதிராம்பட்டினம்


கருவாகி உருவாகி வளர விதை;
பருகும் பழமுண்டாக விதை;


கவிஞனின் கற்பனை விதை;
க”விதை” என்பதும் அதனாலே..!


விதை ஓர் ஒப்பற்ற ஆசான்;
அதைக் கொண்டு பாடம் பெறலாம்

வீரியமுள்ள விதையே ஆலமரம்;

காரியத்தில் தன்னம்பிக்கை கற்று தரும் போதிமரம்…!
விஞ்ஞானத்தில் விந்தைகள் யாவும் விதை வடிவமே துவக்கம்;


எஞ்ஞான்றும் இதனை ஒத்துகொள்வோம்..
கணிணி முதல் கைப்பேசி வரை


அனைத்திலும் ஆதாரப் பொருள்
விதை வடிவமே…………..
விதையே நீ வாழ்க! வளர்க!!!!!