தொகுப்பு

Archive for the ‘நபியவர்களின் துஆ உஹுத் போரில்’ Category

நபியவர்களின் துஆ (பிரார்த்தனை) உஹுத் போரில் Prophet Muhammad (PBUH) offering (Duwa) supplication to Allâh at Battle of Uhud

ஒக்ரோபர் 5, 2010 பின்னூட்டம் நிறுத்து

اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت،

அல்லாஹ்வே! புகழெல்லாம் உனக்கே உரித்தானது. நீ விரித்ததை மடக்குபவர் யாரும் இல்லை. நீ மடக்கியதை விரிப்பவர் யாரும் இல்லை

O Allâh, no one can withhold what You permit or permit what You withhold.

ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت،

நீ வழிகேட்டில் விட்டவருக்கு நேர்வழி காட்டுபவர் யாரும் இல்லை. நீ நேர்வழி காட்டியவரை வழிகெடுப்பவர் யாரும் இல்லை.

No one can guide whom You decree to go astray or make go astray the one whom You guide.

ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت،

நீ தடுத்ததைக் கொடுப்பவர் யாரும் இல்லை. நீ கொடுத்ததைக் தடுப்பவர் யாரும் இல்லை.

No one can grant provisions you have withheld and no one can withhold what you grant.

ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت‏.

நீ தூரமாக்கி வைத்ததை நெருக்கமாக்கி வைப்பவர் யாருமில்லை.

நீ நெருக்கமாக்கி வைத்ததை தூரமாக்கி வைப்பவர் யாருமில்லை.

No one can near what You ordained to be distant, or detach what You decree to be close.

اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

அல்லாஹ்வே! உனது வளங்கள், உனது கருணை, உனது கிருபை, உனது இரணம் ஆகியவற்றை நீ எங்களுக்கு விசாலமாக வழங்குவாயாக!

O Allâh, spread onto all of us Your Mercy, Your Grace, and Provisions.

اللهم إني أسألك النعيم المقيم، الذي لا يحُول ولا يزول.‏‏

அல்லாஹ்வே! நீங்காத, அகன்று போகாத, நிரந்தரமான அருட்கொடையை உன்னிடம் கேட்கிறேன்.

“O Allâh, I implore You to grant me permanent bliss that neither changes nor vanishes

اللهم إني أسألك العون يوم العيلة، والأمن يوم الخوف‏.‏

அல்லாஹவே! சிரமமான நேரத்தில் உதவியையும், பயத்தின் நேரத்தில் பாதுகாப்பையும் உன்னிடம் கேட்கிறேன்

O Allâh, You Alone we seek for Help at hardships. You Alone we resort to for security on a day of terror.

اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا‏.‏

அல்லாஹ்வே! நீ எங்களுக்கு கொடுத்தவற்றின் தீங்கிலிருந்தும், நீ எங்களுக்கு கொடுக்காதவற்றின் தீங்கிலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன்.

O Allâh, to You Alone I resort to protect us from the evils of Your grants (i.e. the evils they may lead us to) and from the evils of Your deprivation.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين‏.‏

அல்லாஹ்வே! எங்களுக்கு ஈமானை (இறைநம்பிக்கையை) பிரியமாக்கி வை. அதை எங்களது உள்ளங்களில் அலங்கரித்து வை. இறை நிராகரிப்பு, உனது கட்டளைக்கு மாறுசெய்வது, எனக்குக் கட்டுப்படாமல் விலகிப்போவது ஆகியவற்றை எங்களுக்கு வெறுப்பாக்கி விடு. எங்களைப் பகுத்தறிவாளர்களில் ஆக்கிவிடு

O Allâh, make us love Faith and make it pleasant and beloved wholeheartedly by us! Make disbelief, ungodliness and disobedience detestable to us. Let us be among those who are rightly guided.

اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين‏.‏

அல்லாஹ்வே! எங்களை முஸ்லிம்களாக மரணிக்க வை! முஸ்லிமகளாக எங்களை வாழச் செய்! நஷ்டமடையாதவர்களாக, சோதனைக்குள்ளாகாதவர்களாக எங்களை நல்லோர்களுடன் சேர்த்து வை

O Allâh, make us live as Muslims and cause us to die as Muslims; and make us join with the righteous but not with the disgraced and misled ones.

‏اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك‏.‏

அல்லாஹ்வே! உனது தூதர்களைப் பொய்யாக்கி, உனது வழியிலிருந்து தடுக்கும் நிராகரிப்பாளர்களை நீ அழித்துவிடு! அவர்கள் மீது உனது தண்டனையையும் வேதனையையும் இறக்குவாயாக.

O Allâh, make Your enmity befall the disbelievers, who belie Your Messenger and divert from Your righteous way.

اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، إله الحق‏.‏

அல்லாஹ்வே! வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர்களில் இருக்கும் நிராகரிப்பாளர்களை நீ அழித்துவிடு! உண்மையான இறைவனே!”

O Allâh, let Your wrath, Your chastisement and Your enmity befall the disbelievers, and those on whom You sent down the Book. Let them be afflicted with war decreed by You. O Allâh, the Author of Truth.

(அல்அதபுல் முஃப்ரத், முஸ்னத் அஹ்மது 3/424) [Musnad Ahmad 3/424]

நன்றி:- ஆசிரியர் : ஸஃபியுர் ரஹ்மான் முபாரக்பூரி

நன்றி:-   தமிழாக்கம் : முஃப்தி அ. உமர் ஷரீஃப் காஸிமி