தொகுப்பு

Archive for the ‘ஜும்ஆ’ Category

மிஃராஜ் எனும் விண்ணுலக பயணம் 31/05/2013 ஐக்கிய அரபு அமீரக ஜும்மா பிரசங்கம்


JUMA 31st May-13_Page_1JUMA 31st May-13_Page_2JUMA 31st May-13_Page_3JUMA 31st May-13_Page_4JUMA 31st May-13_Page_5JUMA 31st May-13_Page_6JUMA 31st May-13_Page_7JUMA 31st May-13_Page_8

நன்றி:  Bilalia Ulama’s Association UAE

http://www.awqaf.ae/Jumaa.aspx?SectionID=5&RefID=1982

http://www.awqaf.ae/Jumaa.aspx?Lang=EN&SectionID=15&RefID=1984

Insight into Israa and Miraj

All praise is due to Allah, the Greatest, the Transcendent, Who has availed His believers with ever increasing blessings and bounties. I testify that there is no deity but Allah, One without partner. To Him belongs the dominion of the heavens and the earth and whatever is within them. And He is over all things competent.

I also bear witness that Muhammad is His dearest Servant and Messenger. May the peace and blessings of Allah be upon His Prophet Muhammad, his family, his companions and those who follow in their footsteps until the Last Day.

As to what follows, I urge you and myself to be ever conscious of Allah and to construct our lives in accordance to what He has ordered us as He says, “O you who have believed, fear Allah. And let every soul look to what it has put forth for tomorrow – and fear Allah. Indeed, Allah is Acquainted with what you do.” (Al Hashr: 18).

 Dear Muslims,

Allah the Almighty attributed His Apostle Muhammad pbuh with many qualities out of respect to his status. Israa and Miraj was a miracle and an evidence of this special treatment. Allah the most Exalted says, “Exalted is He who took His Servant by night from Al Masjid Al Haram to  Al Masjid Al Aqsa, whose surroundings We have blessed, to show him of Our signs. Indeed, He is the Hearing, the Seeing.”(Israa:1).

It took place during some hard times when the Prophet pbuh had to endure the ill-treatment of those who disbelieved him in Mecca and Taif and the loss of his strong supporter Abu Talib and the closest person to his heart, his wife Khadija, may Allah be pleased with her.

Allah the Almighty carried his Prophet pbuh from the Holy Mosque in Mecca to Al Masjid Al Aqsa in Bayt Al Maqdis (Jerusalem), marking the first leg of the nightly journey. This was followed by the Ascension to heavens, the aim being to show him some of His greatest signs to help him overcome his grief and strengthen his determination.

He pbuh mounted Al Buraq towards Jerusalem- where Allah the most Exalted gathered other Prophets pbut- and led prayers. On this account, he puuh said, “I also saw myself among the group of apostles… [and] when the time of prayer came I led them.”

Appointing him as Imam indicates the high rank of the Prophet Muhammad pbuh and the great merit attached to leading prayers and mosques. It is from there (the mosque) the journey began and ended. The mosque is therefore placed at the core of the Muslim’s identity as he daily commutes to it and strives to well maintain it. So whoever his heart is after the mosque shall be protected from the misery of a day when hearts and eyes fluctuate.

In his description of the night journey, Anas Ibn Malik narrated from Abu Dhar as the Prophet pbuh saying, “Then he took my hand and ascended with me to the nearest heaven, when I reached the nearest heaven, Gabriel said to the gatekeeper of the heaven, ‘Open (the gate).’ The gatekeeper asked, ‘Who is it?’ Gabriel answered: ‘Gabriel.’ He asked, ‘Is there anyone with you?’ Gabriel replied, ‘Yes, Muhammad is with me.’ He asked, ‘Has he been called?’ Gabriel said, ‘Yes.’ So the gate was opened.”

Anas, may Allah be pleased with him, mentioned that in different heavens, the Prophet pbuh found such prophets as Idriss, Isa, Musa and Ibrahim, pbut.

Finally, he reached the highest point in the heavens, about which Allah says, “And he certainly saw him in another descent at the Lote Tree of the Utmost Boundary- near it is the Garden of Refuge- when there covered the Lote Tree that which covered [it]. The sight [of the Prophet] did not swerve, nor did it transgress [its limit]. He certainly saw of the greatest signs of his Lord.” (Annajm: 13-18).

Among the scenes he pbuh saw was the lot of those who used to engage in rumour mongering and backbiting. He said, “During the Miraj (the Night of Ascension), I saw a group of people who were scratching their chests and faces with their copper nails. I asked, ‘Who are these people, O Jibril?’ Jibril replied: ‘These are the people who ate flesh of others (by backbiting) and trampled people’s honour.”

This Hadith is a reminder for us to avoid falling into similar sins and a call to keep away from backbiting and slander, because of their serious consequences on the individual and society.

 Dear Servants of Allah,

During the Ascension to heavens, prayers were prescribed as mentioned by our Prophet pbuh: “Allah the Almighty enjoined fifty prayers upon… So I went back to my Lord, the Mighty and Sublime, and He said: ‘They are five (prayers) but they are fifty (in reward), and the Word that comes from Me cannot be changed.”

The Hadith shows the great status of prayers and the importance of observing them. Allah the most Exalted further confirm their merits by saying, “Re-establish [regular] prayer. Indeed, prayer has been decreed upon the believers a decree of specified times.”(Annisaa: 103). Indeed those who are dedicated to performing them on time and seeking Allah’s satisfaction by increasing optional prayers are the winners. Through them one can make up for his imperfections, get closer to his Creator and enter Paradise.

Our Master pbuh said, “the first thing about which the people will be called to account out of their actions on the Day of Judgment is prayer. Our Lord, the Exalted, will say to the angels- though He knows better: Look into the prayer of My servant and see whether he has offered it perfectly or imperfectly. If it is perfect, that will be recorded perfect.

“If it is defective, He will say: See there are some optional prayers offered by My servant. If there are optional prayers to his credit, He will say: Compensate the obligatory prayer by the optional prayer for My servant. Then all the actions will be considered similarly.”

Dear Muslims,

Back from his night journey, the Prophet pbuh narrated his experience to his people, but there were amongst them who disbelieved him and discredited his prophethood. They also challenged him to prove his claims. So he described for them Jerusalem and its landmarks as someone who was familiar with every single corner of the place.

In this regard, he said, “When the people of Quraish did not believe me (i.e. the story of my Night Journey), I stood up in Al Hijr and Allah displayed Jerusalem in front of me, and I began describing it to them while I was looking at it.” The Hadith came to further strengthen the believers’ faith and trust in their Prophet pbuh that what he prophesied was from Allah the most Exalted.

It was reported by Abu Salama that some people came to Abu Bakr, may Allah be pleased with him, and said, “Have you listened to your friend? He is claiming that he visited Jerusalem and returned back in one night? Immediately Abu Bakr replied: “if he said so, then it is absolute truth.”

They insisted, “Do you really believe that he visited all these places in one night and even before dawn?” Thereupon, he said, “yes of course, I believe him even farther than that, I believe him day and night.” This incident earned Abu Bakr the title “al Siddiq” meaning the most truthful.

With this in mind, we seek Allah’s grace to strengthen our faith and make us among those who always maintain prayers, and help us obey Him, His Prophet Muhammad pbuh, and those He has ordained upon us to obey pursuant to His instructions: “O you who believe! Obey Allah, and obey the Messenger, and those charged with authority among you.”(Annisaa: 59).

May Allah direct us all to the blessings of the Glorious Quran and benefit us all in whatever is in it of the Ayas and the Wise Dhikr. I say this and ask Allah the Great, the Most Honoured for forgiveness for me, you and all the Muslims for every sin, so invoke Him for forgiveness, for He is the Most Forgiving, Most Merciful.

Second sermon

Praise be to Allah. I bear witness that there is no deity but Him, having no associates. I also bear witness that our Master Muhammad is His Servant and Messenger, may the peace and the blessings of Allah be upon our Prophet Muhammad, his pure family, his companions and all those who will follow them in righteousness till the Day of Judgment.

As to what follows, please fear Allah by observing Him whether in secret or in public, and know that among the lessons of Israa and Miraj is bringing into focus the great value of preserving the integrity of the Muslim. For this reason, Allah the most Exalted ordered us to protect ourselves by avoiding everything that may cause harm, be it a word or action.

One source of threat that is medically proven is smoking; it affects both hearts and lungs and causes cancer. It also hurts those who are around the smoker, a kind of situation that recalls in mind the Hadith saying, “there should be neither harming nor reciprocating harm.” Moreover, such a [deadly] habit not only kills one’s health, but also makes him poor, a further reason to confirm the size of its harm.

Dear Servants of Allah,

Bear in mind that you are asked to offer prayer and greetings upon our most noble Prophet pbuh for Allah says, “Indeed, Allah and His angels sends blessing upon the Prophet. O you who have believed, ask [Allah to confer] blessing upon him and ask [Allah to grant him] peace.” (Al Ahzab: 56).

 blessing on me will receive ten blessings from Allah.” May the peace and the blessings of Allah be upon our Master Muhammad pbuh, his family and all his Companions.

May Allah be pleased with the Rightly Guided Caliphs and all those who will follow them in righteousness till the Day of Judgment.

O Allah, may we ask You to help us with what gets us closer to Paradise and furthers us from hell. O Allah we seek Your grace to admit us, our parents, whoever has done a favour to us and all Muslims to Your Paradise.  O Allah guide us to perform good work and give up misdeeds.

O Allah, make Iman (faith) beloved to us and beautify it in our hearts, and make us hate disbelief, immorality and disobedience. O Allah, I seek from You guidance, virtue, purification of the soul and being self-sufficient. O Allah, let us see the Truth as Truth and grant that we follow it. And let us see Falsehood as Falsehood and grant that we avoid it.

May Allah also mend our intentions, grant that our spouses and our offspring be a joy to our eyes and make success be an ally to us. O Allah, we seek Your favour to raise our status, increase our good deeds, remove from us our misdeeds and cause us to die with the righteous.

O Allah, we implore You at this instant not to let a sin unforgiven, a distress unrelieved, an illness unhealed or a handicapped without relief, a dead without mercy or a debt unsettled. Our Lord, give us in this world that which is good and in the Hereafter that which is good, and save us from the torment of the Fire.

May Allah grant our leader HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan and his Deputy, HH Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, success and provide strength and assistance to his brothers, Their Highness The Rulers of the Emirates, and his trustworthy Crown Prince HH Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

O Allah, forgive all of the Muslims, men and women, living and dead, and make blessings follow us and them. May Allah have mercy on Sheikh Zayed and Sheikh Maktoum and all their brothers, the Late UAE Sheikhs. O Lord, forgive and show mercy, You are the Ever Merciful and there is no strength or power save with Allah, the High, the Great.

We pray to Allah, the Most Gracious, to continue blessing the UAE and all Muslim countries with safety and security.

O servants of Allah, remember Allah and He will remember you. Be grateful for His benevolence He will increase His blessings to you. Allah, the Most High, says, “And establish prayer. Indeed, prayer prohibits immorality and wrongdoing, and the remembrance of Allah is greater. And Allah knows that which you do.” (Al Ankaboot: 45).

الإِسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الكبيرِ الْمُتعالِ، الْمُتفضِّلِ علَى عبادِهِ بِمَزيدِ الفضلِ والنوالِ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وأَشْهَدُ أَنَّ سيدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ وعلَى مَنْ تبعَهُمْ بإحسانٍ إلَى يومِ الدِّينِ.

 – من مسؤولية الخطيب :

 1. الحضور إلى الجامع مبكرًا .      2. أن يكون حجم ورقة الخطبة صغيراً ( ).

3. مسك العصا .                   4. أن يكون المؤذن ملتزمًا بالزي، ومستعدا لإلقاء الخطبة كبديل، وإبداء الملاحظات على الخطيب إن وجدت.

5. التأكد من عمل السماعات الداخلية اللاقطة للأذان الموحد وأنها تعمل بشكل جيد أثناء الخطبة.

6. التأكد من وجود كتاب خطب الجمعة في مكان بارز (على الحامل).

7. منع التسول في المسجد منعاً باتًّا، وللإبلاغ عن المتسول يرجى الاتصال برقم ( 26 26 800) أو رقم (999) أو إرسال رسالة نصية على رقم (2828).

– لطفًا : من يرغب أن يكتب خطبة فليرسلها مشكورا على فاكس 026211850 أو يرسلها على إيميل Alsaeed.Ibrahim@awqaf.ae

– أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة الجمعة على موقع الهيئة       www.awqaf.ae

وذلك من خلال اقتراح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين المعتمدة أو إبداء الرأي في الخطب التي ألقيت.

الرؤية: هيئة رائدة في توعية المجتمع وتنميته وفق تعاليم الإسلام السمحة التي تدرك الواقع وتتفهم المستقبل .

الرسالة: تنمية الوعي الديني ورعاية المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وتنظيم شؤون الحج والعمرة واستثمار الوقف خدمة للمجتمع.

أمَّا بَعْدُ: فأُوصِيكُمْ عبادَ اللهِ ونفسِي بتقوَى اللهِ جَلَّ وعَلاَ، قالَ تعالَى:] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ[([1]).

أيُّهَا المسلمونَ: خَصَّ اللهُ تعالَى رسولَهُ محمداً r بخصائصَ كثيرةٍ، تشريفاً وتعظيماً لِمَقامِهِ، وإظهاراً لجليلِ رُتبتِهِ، وشرَفِ منْزلتِهِ عندَ ربِّهِ، ومِنْ أبرزِ مظاهرِ تكريمِ اللهِ تعالَى لنبيِّهِ r اختصاصُهُ بِمعجزةِ الإسراءِ والمعراجِ، قالَ اللهُ تباركَ وتعالَى:] سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ[([2]).

وقَدْ هيَّأَ اللهُ تعالَى لِنبيِّهِ r تلكَ الرحلةَ المباركةَ، فِي مرحلةٍ تحمَّلَ فيهَا النبِيُّ r المشقةَ والعناءَ، والعِنادَ والإيذاءَ، مِنَ المكذِّبينَ بنبوتِهِ، والرافضينَ لرسالتِهِ فِي مكةَ والطائفِ، وبعدَ حُزنٍ أصابَهُ- بفقدِهِ لعمِّهِ أبِي طالبٍ الذِي كانَ سنداً لهُ، وفراقِهِ لزوجَتِهِ السيدةِ خديجةَ رضي الله عنها التِي كانَتْ سكناً لهُ- أسْرَى اللهُ تعالَى بهِ ليلاً مِنَ المسجدِ الحرامِ إلَى المسجدِ الأقصَى، وعرجَ بهِ إلَى السمواتِ الْعُلَى، وأراهُ مِنْ آياتِ ربِّهِ الكُبْرَى، تسليةً لِحُزْنِهِ، وتثبيتاً لعزيمتِهِ، فركبَ البراقَ حتَّى أتَى بيتَ المقدسِ، وهناكَ جمعَ اللهُ تعالَى لهُ الأنبياءَ عليهِمُ السلامُ فصلَّى بِهِمْ إماماً، قالَ رسولُ اللهِ r :« وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ… فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَأَمَمْتُهُمْ»([3]).

فدلَّ ذلكَ علَى عُلُوِّ مكانةِ النبِيِّ r وشَرَفِ الإمامةِ فِي الصلاةِ ومنْزلَتِهَا وفضْلِ المساجدِ، فمِنْهَا بدأَتِ الرحلةُ، وإِلَيْهَا انتَهَتْ، فالمسجدُ هُويةُ المسلمِ فِي غُدُوِّهِ للعبادةِ فيهِ، وحُسْنِ المحافظةِ عليهِ، ومَنْ تعَلَّقَ قلْبُهُ بالمسجدِ فقَدْ أَمِنَ الشقاءَ فِي يومٍ تتقَلَّبُ فيهِ القلوبُ والأبصارُ.

قَالَ أَنَسٌ رضي الله عنه كَانَ أَبُو ذَرٍّ رضى الله عنه يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ:« فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: مَعِىَ مُحَمَّدٌ. قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَافْتَحْ. قَالَ أَنَسٌ رضي الله عنه فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِى السَّمَوَاتِ إِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ، عليهِمْ وعلَى نبيِّنَا أفضلُ الصلاةِ وأتَمُّ التسليمِ.

ثُمَّ عُرِجَ بهِ إلَى السمواتِ الْعُلَى حتَّى بلغَ سِدْرَةَ الْمُنتَهَى, قالَ اللهُ تبارك وتعالَى:] وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى* عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى* عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى* إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى* مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى[([4])

وكانَ مِمَّا رَآهُ r قومٌ يعذَّبُونَ لِخَوْضِهِمْ فِي أعراضِ الناسِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r :« لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ»([5]) فلنحْذَرْ مِنَ الوقوعِ فِي مثلِ هذهِ الآثامِ، ولنبتَعِدْ عَنِ الغيبةِ والبُهتانِ، لِمَا فِيهِمَا مِنْ أضرارٍ كبيرةٍ وأخطارٍ جسيمةٍ علَى الفردِ والمجتمعِ.

عبادَ اللهِ: وفِي المعراجِ فُرِضَتِ الصلاةُ يقولُ r فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ خَمْسِينَ صَلاَةً … ثم قال r فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ: هِىَ خَمْسٌ، وَهْىَ خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ»([6]).

وهذَا يدلُّ علَى مكانةِ الصلاةِ، وعظيمِ فضلِهَا وأهميةِ المحافظةِ عليهَا

قالَ تعالَى:] فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً[([7]) فيَا فوزَ مَنْ حرصَ علَى إقامتِهَا ولم يُؤخِّرْهَا عَنْ وقتِهَا، وتقرَّبَ إلَى اللهِ تعالَى بالسُّنَنِ والنوافلِ، فإنَّهَا سببٌ لدخولِ الجنانِ ومرضاةٌ للرحمنِ، وجبْرٌ للسهْوِ والنسيانِ، قَالَ r :« إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلاَةُ، يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلاَئِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: انْظُرُوا فِي صَلاَةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ»([8])

أيهَا المسلمونَ: ولَمَّا رجعَ رسُولُ اللَّهِ r إلَى مكةَ حدَّثَ قومَهُ بِمَا جرَى لَهُ فِي رحلةِ الإسراءِ والمعراجِ، فوجَدَ الْمُكذبُونَ فِي ذلكَ فُرصةً للنيْلِ منْهُ والطَّعْنِ فِي نبوتِهِ r وطلبُوا منْهُ دلائلَ تُثبِتُ صحةَ قولِهِ، فَوَصَفَ لَهُمْ بيتَ المقدسِ وحدَّثَهُمْ عَنْ معالِمِهِ حديثَ الخبيرِ الناظرِ، قَالَ رسُولُ اللَّهِ r :« لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ»([9]). وقَدْ زادَ هذَا الحدَثُ مِنْ إيمانِ المؤمنينَ، فيَقِينُهُمْ برسولِ اللهِ r وتصديقُهُمْ بِوَحْيٍ يأتِيهِ مِنْ ربِّ الأربابِ أكبَرُ مِنْ أيِّ شَكٍّ وارتيابٍ، قالَ أبُو سلمةَ: أُتِيَ أبو بكرٍ الصديقُ رضي الله عنه فقيلَ لهُ: هلْ لكَ فِي صاحِبِكَ، يزعُمُ أنَّهُ أُسْرِيَ بهِ إلى بيتِ المقدسِ ثُمَّ رجعَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ. قالَ أبُو بكرٍ: أَوَقَالَ ذلكَ ؟ قالُوا: نَعْمْ. قالَ: فأَشْهَدُ، إِنْ كانَ قالَ ذلكَ لقَدْ صَدَقَ. قالُوا: أفتَشْهَدُ أنَّه جَاءَ الشَّامَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَرَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: نَعَمْ إِنِّي أُصَدِّقُهُ بِأَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا([10]). وقْدَ جاءَ فِي ترجمتِهِ أنَّهُ سُمِّيَ بالصدِّيقِ لِمُبادرَتِهِ إلَى تصديقِ النبِيِّ r سيَّمَا فِي خبرِ الإسراءِ([11]). فنسأَلُ اللهَ سبحانَهُ وتعالَى أَنْ يُثَبِّتَ يقينَنَا، وأَنْ يجعَلَنَا مِنَ المحافظينَ علَى صلاتِنَا، وأَنْ يُوفِّقَنَا لطاعةِ ربِّنَا، وطاعةِ نبيِّنَا محمدٍ r وطاعةِ مَنْ أمرنَا بطاعتِهِ, عملاً بقولِهِ عَزَّ مِنْ قائلٍ:] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ[

نفعَنِي اللهُ وإياكُمْ بالقرآنِ العظيمِ، وبِسنةِ نبيهِ الكريمِ صلى الله عليه وسلم،

أقولُ قولِي هذَا وأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي ولكُمْ، فاستغفِرُوهُ إنَّهُ هوَ الغفورُ الرحيمُ.

 

الْخُطْبَةُ الثَّانيةُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَه، وأَشْهَدُ أنَّ سيِّدَنا محمَّداً عبدُهُ ورسولُهُ، اللهمَّ صلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَى سيدِنَا محمدٍ وعلَى آلِهِ الطيبينَ الطاهرينَ وعلَى أصحابِهِ أجمعينَ، والتَّابعينَ لَهُمْ بإحسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أمَّا بعدُ: فاتقُوا اللهَ عبادَ اللهِ حقَّ التقوَى وراقِبُوهُ فِي السِّرِّ والنجوَى، واعلمُوا أنَّ من دروس رحلة الإسراء والمعراج التأكيد على أن حُرْمة المسلمِ عندَ اللهِ تعالى عظيمةٌ، وقَدْ دَعَتِ الشريعةُ الإسلاميةُ إلَى حِفْظِ النفْسِ البشريةِ، ومِنْ أسبابِ الحفاظِ عليها الابتعاد عن كل ما يضر الإنسان قولا وعملا، ومما ثبتَ طِبيًّا ضَرَرُهُ في عصرنا هذا التدخين، الذي يُؤَثِّرُ علَى القلبِ والرئتَيْنِ، ويُسبِّبُ أنواعًا مِنَ السرطانِ، كمَا أنَّهُ يَضرُّ المحيطينَ بِالمدخنِ، وقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r :« لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»([12]). فهذهِ العادةِ تضر بالصحةِ وتضيع المال، وضررها مؤكد.

هذَا وصلُّوا وسلِّمُوا عَلَى مَنْ أُمِرْتُمْ بالصلاةِ والسلامِ عليهِ، قَالَ 

تَعَالَى:]إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[([13]) وقالَ رَسُولُ اللَّهِ r:« مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً»([14])

اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَى سيدِنَا ونبيِّنَا مُحَمَّدٍ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وعَنْ سائرِ الصحابِةِ الأكرمينَ، وعَنِ التابعينَ ومَنْ تبعَهُمْ بإحسانٍ إلَى يومِ الدينِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اللَّهُمَّ إنَّا نسألُكَ الجنةَ لنَا ولوالدينَا، ولِمَنْ لهُ حقٌّ علينَا، وللمسلمينَ أجمعينَ.

اللَّهُمَّ وفِّقْنَا للأعمالِ الصالحاتِ، وترْكِ المنكراتِ، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِى قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى. اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وارزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وارزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اللَّهُمَّ أصْلِحْ لَنِا نياتِنَا، وبارِكْ لَنَا فِي أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا، وَاجْعَلْهم قُرَّةَ أَعْيُنٍ لنَا، واجعَلِ التوفيقَ حليفَنَا، وارفَعْ لنَا درجاتِنَا، وزِدْ فِي حسناتِنَا، وكَفِّرْ عنَّا سيئاتِنَا، وتوَفَّنَا معَ الأبرارِ، اللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ، وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ، ولاَ دَيْنًا إلاَّ قضيْتَهُ، وَلاَ مريضًا إلاَّ شفيْتَهُ،  ولاَ مَيِّتاً إلاَّ رحمتَهُ، وَلاَ حَاجَةً إِلاَّ قَضَيْتَهَا ويسَّرْتَهَا يَا ربَّ العالمينَ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللَّهُمَّ وَفِّقْ وَلِيَّ أَمْرِنَا رَئِيسَ الدولةِ، الشَّيْخ خليفة وَنَائِبَهُ لِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ، وَأَيِّدْ إِخْوَانَهُ حُكَّامَ الإِمَارَاتِ وَوَلِيَّ عَهْدِهِ الأَمِينَ. اللَّهُمَّ اغفِرْ للمسلمينَ والمسلماتِ الأحياءِ منهُمْ والأمواتِ، اللَّهُمَّ ارْحَمِ الشَّيْخ زَايِد، والشَّيْخ مَكْتُوم، وإخوانَهُمَا شيوخَ الإماراتِ الذينَ انتقلُوا إلَى رحمتِكَ، اللَّهُمَّ اشْمَلْ بعفوِكَ وغفرانِكَ ورحمتِكَ آباءَنَا وأمهاتِنَا وجميعَ أرحامِنَا ومَنْ كانَ لهُ فضلٌ علينَا.

اللَّهُمَّ أَدِمْ عَلَى دولةِ الإماراتِ الأَمْنَ والأَمَانَ وَعلَى سَائِرِ بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ. اذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشكرُوهُ علَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ ]وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ[([15]).


05/04/2013 ஐக்கிய அரபு அமீரக ஜும்மா பிரசங்கம் – ஓதுவீராக! உம் இறைவன் மாபெரும் கொடையாளி


05APRL13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_1B05APRL13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_2 05APRL13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_3 05APRL13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_4 05APRL13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_5 05APRL13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_6B05APRL13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_305APRL13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_405APRL13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_505APRL13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_6B

 

நன்றி:  Bilalia Ulama’s Association UAE

http://www.awqaf.ae/Jumaa.aspx?Lang=EN&SectionID=15&RefID=1927

http://www.awqaf.ae/Jumaa.aspx?SectionID=5&RefID=1926

On the merits of reading

Praise be to Allah, Lord of all creation. We thank Him, seek His help, guidance and forgiveness. I bear witness that there is no deity except Allah Alone, having no partners. I also testify that our Master Muhammad is His Servant and Messenger, who came after a period of [suspension] of messengers. Allah sent him to enlighten the minds and guide people to the right path. May the peace and blessings of Allah be upon him, his family, his Companions, and all those who will follow them in righteousness till the Day of Judgment.

As to what follows, please obey Allah, may Glory be to Him, as He says, “And fear Allah. And Allah teaches you. And Allah is Knowing of all things.” (Al Baqara: 282).

Dear Believers,

Allah has bestowed upon us existence, but He made our life restricted in span. It remains short no matter how much it lasts. For this reason the holy Quran urges us to invest in our time by doing good deeds so as to benefit ourselves and nation. And reading is one of the beneficial acts to busy ourselves with. Because of its importance in life, it was the first thing revealed to the Prophet pbuh as Allah says, “Recite in the name of your Lord who created – created man from a clinging substance. Recite, and your Lord is the most Generous – who taught by the pen – taught man that which he knew not.” (Al Alaq: 1-5).

Dear Servants of Allah,

Reading is thus a delight for the soul and a feed for the thought. Therefore you are invited to read beneficial knowledge and acquire useful books. The best book of all is the holy Quran. Allah the Almighty says, “So recite what is easy from it.” (Al Muzammil: 20). On the same matter, the Prophet pbuh said, “Recite the Quran, for it will come as an intercessor for its readers on the Day of Resurrection.”

It is the inscribed book for understanding what Allah, may Glory be to Him, has availed in this universe, from land, air, environment to space. Whoever reads the Quran and ponders its meanings will go deeply in understanding its verses, indicating the all knowledge of the Creator as well as his wisdom and might.

Allah the most Exalted says, “We will show them Our signs in the horizons and within themselves until it becomes clear to them that it is the truth.”

Reading the Prophetic Hadiths and tradition as well as those of scholars and the pious is also a rich source for attaining knowledge. They contain a wealth of lessons that they can be alternative to many other books and records. It was reported that it was said to Ibn al Mubarak: “O Abdulrahman, what if you go out and sit with your friends.” He said, “When at home, I am sitting with the Prophet Muhammad pbuh’s companions,” meaning reading books.

Dear Muslims,

Reading is the key to harness sciences, master skills, learn religious teachings and acquire the knowledge and heritage of former and later peoples. It is no wonder then that it is a reason for elevating the status of man either in his lifetime or after his death. Allah the most exalted says, “Allah will raise those who have believed among you and those who were given knowledge, by degrees. And Allah is Acquainted with what you do.” (Al Mujadala: 11).

In another place in the Quran, the high value of reading is highlighted in the account of the youth of the cave, who kept a book with them: “Or have you thought that the companions of the cave and the inscription were, among Our signs, a wonder?” (Al Kahf: 9). About them (the youth and the inscription), Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, said that the inscription with them at the cave was their code of law.

This point to the importance of taking and reading books in all of one’s actions as was the case with early Muslims. Well aware of this, they rolled up their sleeves and sought to combat literacy by studying and learning. It was not uncommon amongst them to advise each other before travel to read books during their journey saying, “help yourself overcome the solitude of being away from home by reading books. They are speaking tongues and seeing eyes.”

Al Khalil Ibn Ahmad al Farahidi, the founder of al Arud (the study of Arabic prosody), said, “anything I heard, I wrote and memorised. And anything I memorised had benefitted me.” During his life, he was an avid reader and passionate about learning.

A scholar said to his friends, “please know that knowledge comes and go, so make books its protector and pens its guardian.” Their readings yielded beneficial knowledge, which was recorded in books of various forms and types.

Dear Believers,

You are advised to read different kinds of sciences and texts as there are a large number of materials translated into Arabic, making knowledge conveniently available in our mother tongue.

This is accentuated by the evolution of reading tools, which are no longer the preserve of conventional mediums: books, journals, magazines and so on. Reading has become electronic through the Internet and other similar mediums, featuring varied knowledge content that feeds the souls and thoughts.

The new reading facilities save time and effort and take us to the age of smart communication solutions, invented by people who invested well in reading. So strive hard in reading beneficial sciences and encourage your children to follow whatever new and useful. You need also to give some of your time to reading, daily and weekly.

With this in mind, May Allah also protect us all and help us to obey Him, His Prophet Muhammad pbuh, and those He has ordained upon us to obey pursuant to His injunctions: “O ye who believe! Obey Allah, and obey the Messenger, and those charged with authority among you.”(Annisaa: 59).

May Allah direct us all to the blessings of the Glorious Quran and benefit us all in whatever is in it of the Ayat and the Wise Dhikr. I say this and ask Allah the Great, the Most Honoured for forgiveness for me, you and all the Muslims for every sin, so invoke Him for forgiveness, for He is the Most Forgiving, Most Merciful.

Second sermon

Praise be to Allah. I bear witness that there is no deity but Him, having no associates. I also bear witness that our Master Muhammad is His Servant and Messenger, may the peace and the blessings of Allah be upon our Prophet Muhammad, his family, his companions and all those who will follow them in righteousness till the Day of Judgment.

As to what follows, please obey Allah duly and be aware that nations progress through reading and knowledge, without which life is meaningless. That is why Allah swore by their tools: the pen. He the Almighty says, “Nun. By the pen and what they inscribe,” (Nun: 1) highlighting the high status of writing.

In this spirit, the UAE’s wise leadership has established schools, universities, scientific academies and libraries, and afforded reading facilities by, for example, organising book fairs every year. So let us make the book our companion in order to contribute to our beloved nation.

Dear Servants of Allah

Allah has asked you to abide by an order He has been the first to undertake, then His angels, for He says, “Indeed, Allah confers blessing upon the Prophet, and His angels [ask Him to do so]. O you who have believed, ask [Allah to confer] blessing upon him and ask [Allah to grant him] peace.” (Al Ahzab: 56).

The Prophet pbuh said, “for everyone who invokes a blessing on me will receive ten blessings from Allah.” May the peace and the blessings of Allah be upon our Master Muhammad pbuh, his family and all his Companions.

O Allah, we seek Your favour to bless us with beneficial knowledge, let our hearts be full of Your gratitude and keep our tongue moist with Your remembrance. May Allah bless us with good provision, accepted work, well-being in mind and body and blessed living life and progeny.

May Allah be pleased with the Rightly Guided Caliphs and all those who will follow them in righteousness till the Day of Judgment.

O Allah guide us to know what is good, make us benefit from what we have learnt, and increase our knowledge.

O Allah, Give us piety and purify our souls. You are the Master and the Lord of souls. O Sustainer, amend our intentions, grant that our spouses and our offspring be a joy to our eyes and make success be an ally to us.

O Allah, we implore You at this instant not to let a sin unforgiven, a distress unrelieved, an illness unhealed or a handicapped without relief, a dead without mercy or a debt unsettled. Our Lord, give us in this world that which is good and in the Hereafter that which is good, and save us from the torment of the Fire.

May Allah grant our leader HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan and his Deputy, HH Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, success and provide strength and assistance to his brothers, Their Highness The Rulers of the Emirates, and his trustworthy Crown Prince HH Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

O Allah, forgive all of the Muslims, men and women, living and dead, and make blessings follow us and them. May Allah have mercy on Sheikh Zayed and Sheikh Maktoum and all their brothers, the Late UAE Sheikhs. O Lord, forgive and show mercy, You are the Ever Merciful and there is no strength or power save with Allah, the High, the Great.

We pray to Allah, the Most Gracious, to continue blessing the UAE and all Muslim countries with safety and security.

O servants of Allah, remember Allah and He will remember you. Be grateful for His benevolence He will increase His blessings to you. Allah, the Most High, says, “And establish prayer. Indeed, prayer prohibits immorality and wrongdoing, and the remembrance of Allah is greater. And Allah knows that which you do.” (Al Ankaboot: 45).

    

     الخُطْبَةُ الأُولَى

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، نَحْمَدُهُ سبحانَهُ ونستعينُهُ ونستهديهِ ونستغفرُهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وأَشْهَدُ أَنَّ سيدَنَا ونبيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، جاءَ علَى فترةٍ مِنَ الرُّسُلِ، فأنارَ اللهُ بهِ العقولَ، وهدَى بهِ الناسَ إلَى صراطٍ مستقيمٍ، فاللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَى سيدِنَا محمدٍ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ،

.

ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلَى يومِ الدِّينِ.

أمَّا بعدُ: فأُوصِيكُمْ عبادَ اللهِ ونفسِي بتقوَى اللهِ عزَّ وجلَّ، قالَ تعالَى:] وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[([1])

أيُّهَا المؤمنونَ: لَقَدْ أنْعَمَ اللهُ تعالَى علينَا بنعمَةِ الوُجُودِ، وجَعلَ حياتَنَا مُقيَّدةً بعُمرٍ معدودٍ، وزمَنٍ محدودٍ، والعُمرُ مهمَا طالَ فهُوَ قصيرٌ، والزمَنُ مهمَا امتدَّ فهُوَ يسيرٌ، ولذلكَ حثَّنَا القرآنُ الكريمُ علَى استثمارِ أوقاتِنَا بالعملِ الصالِحِ، الذِي يعودُ علينَا وعلَى أوطانِنَا بالخيرِ والنماءِ، ومِنْ هذهِ الأعمالِ الصالحةِ القراءةُ، فهِيَ مِنْ أعظمِ مَا تُغتنَمُ بِهَا الساعاتُ، وتُستَثْمَرُ فيهَا الأوقاتُ، ولأهميةِ القراءةِ فِي الحياةِ أمرَ اللهُ سبحانَهُ بِهَا رسولَهُ r فِي أوَّلِ مَا نزلَ مِنَ الآياتِ، قالَ تعالَى:] اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ[([2])

عبادَ اللهِ: والقراءةُ مُتعَةٌ للنفْسِ وغِذاءٌ للعقلِ، فيُقرَأُ العلمُ النافِعُ، ويُقتنَى الكتابُ الْمُفيدُ، وخيرُ كتابٍ يقرؤُهُ المسلمُ القرآنُ الكريمُ، قالَ اللهُ تعالَى:] فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ[([3]) وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r :« اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ»([4]). فالقرآنُ الكريمُ هُوَ الكتابُ المسطورُ، لِفَهْمِ مَا بثَّهُ اللهُ تعالَى فِي هذَا الكونِ الْمَنظورِ، مِنْ أرضٍ وسماءٍ، وبيئةٍ وهواءٍ، وفلكٍ وفضاءٍ، فمَنْ قرأَ كتابَ اللهِ وتدبَّرَ فِي معانِيهِ أبْحَرَ فِي آياتِهِ، التِي تَدُلُّ علَى معرفةِ الخالِقِ وعظمتِهِ، وسعةِ علمِهِ وحكمتِهِ عزَّ وجلَّ، قالَ اللهُ تعالَى:] سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ[([5])

وكذلكَ قراءةُ أحاديثِ النبِيِّ r وسيرتِهِ، وسِيَرِ العلماءِ والصالحينَ، فإنَّ فِي مطالعةِ تلكَ الأخبارِ غُنْيَةً عَنْ قراءةِ كثيرٍ مِنَ الكُتُبِ والأسفارِ لِمَا فيهَا مِنَ الدروسِ والعِبَرِ، قِيلَ لابنِ المبارَكِ: يَا أبَا عبدِ الرحمنِ، لَوْ خرجْتَ فجلسْتَ معَ أصحابِكَ، قالَ: إنِّي إذَا كُنتُ فِي المنْزِلِ جالسْتُ أصحابَ رسولِ اللهِ محمدٍ r([6]). يعنِي قراءةَ الكُتبِ.

أيهَا المسلمونَ: إنَّ القراءةَ مفتاحُ العلمِ وسبيلُهُ، وبِهَا تُكتسَبُ المعارفُ والمهاراتُ، وتُعرفُ بِهَا أحكامُ الدينِ، وعلومُ الأولينَ والآخرينَ، وأحوالُ السابقينَ واللاحقينَ، فلاَ عجبَ أَنْ تكونَ سبباً لرفعةِ الإنسانِ فِي الحياةِ وبعدَ المماتِ، قالَ اللهُ تعالَى:] يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ[([7]).

ومِمَّا يُشعِرُ بقيمةِ القراءةِ وضرورتِهَا، ورفعةِ قدْرِهَا وعزَّةِ شأنِهَا، أنَّ القرآنَ الكريمَ بَيَّنَ فِي حديثِهِ عَنْ أصحابِ الكهفِ أنَّ الكتابَ كانَ رفيقَهُمْ، قالَ تعالَى:] أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً[([8]) قالَ ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُمَا: الرقِيمُ كتابٌ كانَ عندَهُمْ فيهِ الشرْعُ الذِي تَمَسَّكُوا بِهِ([9]).

وفِي هذَا إشارةٌ إلَى أهميةِ القراءةِ واصطحابِ الكتابِ فِي الحلِّ والترحالِ، وفِي الحضَرِ والسفَرِ، كمَا كانَ حالُ المسلمينَ الأوائلِ، الذينَ أدركُوا ذلكَ، فشمَّرُوا عَنْ ساعدِ الجدِّ في مَحْوِ أُمِّيَّتِهِمْ، تعَلُّماً وقراءةً وكتابةً، حتَّى كانَ أحدُهُمْ يُوصِي صديقَهُ قبلَ السفرِ، فيقولُ: اسْتَعِنْ علَى وَحْشَةِ الغُربَةِ بقراءةِ الكُتُبِ، فإنَّهَا أَلْسُنٌ ناطِقةٌ، وعُيونٌ رامقَةٌ([10]).

وكانَ الخليلُ بنُ أحمدَ -مُؤسِّسُ علمِ العروضِ- يقولُ: ما سمعْتُ شيئًا إلاَّ كتبتُهُ ولاَ كتبتُهُ إلاَّ حفظتُهُ ومَا حفظتُهُ إلاَّ نفعنِي([11]). فكانَ كثيرَ القراءةِ والاطلاعِ.

ومِمَّا أَوْصَى بهِ أحدُ العلماءِ أصحابَهُ أنَّهُ قالَ: اعلمُوا رحمكُمُ اللهُ أنَّ هذَا العلمَ يَنِدُّ كمَا تَنِدُّ الإبلُ([12]) فاجعَلُوا الكتُبَ لهُ حُماةً، والأقلامَ عليهِ رُعاةً([13]). فانظُرُوا كيفَ أثْمَرَتْ قراءتُهُمْ علماً نافعاً، وجُهداً رائعاً، سجَّلُوهُ فِي كُتُبِهِمْ ومصنفاتِهِمْ ومُؤلفاتِهِمْ.

أيهَا المؤمنونَ: ويَحسُنُ بالمسلمِ القراءةُ فِي شتَّى أصنافِ العلومِ والمعارفِ والإدارةِ، فهناكَ عددٌ كبيرٌ مِنَ الكُتبِ تُرْجِمَ مِنْ لُغاتِ العالَمِ المختلفةِ إلَى العربيةِ فأضْحَتِ المعرفةُ عربيًّةً وبيْنَ أيدِينَا، وقَدْ تطوَّرَتْ وسائلُ القراءةِ فِي هذَا الزمانِ، فلَمْ تَعُدْ حِكراً علَى المجلداتِ، أَوْ الكتبِ والمجلاتِ، بَلْ أصبحَتِ القراءةُ الإلكترونيةُ وتصفحُ الإنترنتِ ومطالعةُ الرسائلِ النصيةِ مِنَ النوافذِ المعرفيَّةِ التِي تُغَذِّي العقولَ والأرواحَ، وتختصِرُ لنَا الزمانَ والجهدَ والمكانَ، وتنقلُنَا إلَى عصْرِ الاتصالاتِ الذكيةِ والسريعةِ التِي اخترَعَهَا عقلُ الإنسانِ الذِي نجحَ فِي استثمارِ القراءةِ استثمارًا جيدًا.

فاجتهدُوا عبادَ اللهِ فِي الإقبالِ علَى قراءةِ كُلِّ علمٍ مُفيدٍ، وشجِّعُوا أبناءَكُمْ علَى مُطالعةِ كُلِّ نافعٍ وجديدٍ، وتخصيصِ ساعاتٍ يوميةٍ، وأوقاتٍ أسبوعيةٍ للقراءةِ.

اللَّهم وَفِّقنَا جميعًا لطاعتِكَ وطاعةِ رسولِكَ محمدٍ r وطاعةِ مَنْ أمَرْتَنَا بطاعتِهِ، عملاً بقولِكَ:] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ[([14])

نفعَنِي اللهُ وإياكُمْ بالقرآنِ العظيمِ، وبِسنةِ نبيهِ الكريمِ صلى الله عليه وسلم،

أقولُ قولِي هذَا وأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي ولكُمْ، فاستغفِرُوهُ إنَّهُ هوَ الغفورُ الرحيمُ.

الخطبةُ الثانيةُ

الحَمْدُ للهِ رب العالمين، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ سيدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَى سيدِنَا محمدٍ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلَى يومِ الدِّينِ .

أمَّا بعدُ: فاتقُوا اللهَ عبادَ اللهِ حقَّ التقوَى، واعلمُوا أنَّ الأُممَ ترقَى بالقراءةِ والعِلْمِ، وأنَّ الحياةَ بلاَ قراءةٍ وتعلُّمٍ لاَ قيمةَ لَهَا، ولذَا أقسَمَ اللهُ تعالَى بأدواتِ القراءةِ والكتابةِ كالقلمِ الذِي يُكتبُ بهِ أنواعُ العلومِ، ويُسْطَرُ بهِ المنثورُ والمنظومُ، فقالَ جلَّ وعلاَ:] ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ[([15]) مُنَوِّهاً بقيمةِ الكتابةِ مُعظِّماً لشأنِهَا. وقَدْ شيَّدَتْ دولتُنَا الرشيدةُ المدارسَ والجامعاتِ، وأسَّسَتِ المجامعَ العلميةَ والمكتباتِ، ووفَّرَتْ أسبابَ القراءةِ بإقامةِ معارضِ الكتابِ فِي كُلِّ عامٍ، فلْيَكُنْ كُلٌّ منَّا سَمِيرَ كتابٍ لِنُسهِمَ فِي بناءِ وطنِنَا العزيزِ.

عبادَ اللهِ: إنَّ اللهَ أمرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فيهِ بنفْسِهِ وَثَنَّى فيهِ بملائكَتِهِ فقَالَ  تَعَالَى:]إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[([16]) وقالَ رَسُولُ اللَّهِ r:« مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً»([17])

اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَى سيدِنَا ونبيِّنَا مُحَمَّدٍ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وعَنْ سائرِ الصحابِةِ الأكرمينَ، وعَنِ التابعينَ ومَنْ تبعَهُمْ بإحسانٍ إلَى يومِ الدينِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وقَلْبًا خاشعاً، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، ورِزْقًا طَيِّبًا واسعاً، وَعَمَلاً صالحاً مُتَقَبَّلاً، وعافيةً فِي البدنِ، وبركةً فِي العمرِ والذريةِ، اللَّهُمَّ علِّمْنَا مَا ينفَعُنَا، وانفَعْنَا بِمَا علَّمْتَنَا، وزِدْنَا علماً، اللَّهُمَّ آتِ نفوسَنَا تقوَاهَا، وزَكِّهَا أَنْتَ خيرُ مَنْ زكَّاهَا، أنتَ وَلِيُّهَا ومولاَهَا، وأَحْسِنْ عاقبتَنَا فِي الأُمورِ كُلِّهَا، اللَّهُمَّ أصْلِحْ لَنِا نياتِنَا، وبارِكْ لَنَا فِي أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَاجْعَلْهم قُرَّةَ أَعْيُنٍ لنَا، واجعَلِ التوفيقَ حليفَنَا، وارفَعْ لنَا درجاتِنَا، وزِدْ فِي حسناتِنَا، وكَفِّرْ عنَّا سيئاتِنَا، وتوَفَّنَا معَ الأبرارِ، اللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ، وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ، ولاَ دَيْنًا إلاَّ قضيْتَهُ، وَلاَ مريضًا إلاَّ شفيْتَهُ، وَلاَ حَاجَةً إِلاَّ قَضَيْتَهَا ويسَّرْتَهَا يَا ربَّ العالمينَ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ وَفِّقْ وَلِيَّ أَمْرِنَا رَئِيسَ الدولةِ، الشَّيْخ خليفة وَنَائِبَهُ لِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ، وَأَيِّدْ إِخْوَانَهُ حُكَّامَ الإِمَارَاتِ وَوَلِيَّ عَهْدِهِ الأَمِينَ.

اللَّهُمَّ اغفِرْ للمسلمينَ والمسلماتِ الأحياءِ منهُمْ والأمواتِ، اللَّهُمَّ ارْحَمِ الشَّيْخ زَايِد، والشَّيْخ مَكْتُوم، وإخوانَهُمَا شيوخَ الإماراتِ الذينَ انتقلُوا إلَى رحمتِكَ، اللَّهُمَّ اشْمَلْ بعفوِكَ وغفرانِكَ ورحمتِكَ آباءَنَا وأمهاتِنَا وجميعَ أرحامِنَا ومَنْ كانَ لهُ فضلٌ علينَا.

اللَّهُمَّ أَدِمْ عَلَى دولةِ الإماراتِ الأَمْنَ والأَمَانَ وَعلَى سَائِرِ بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ.

اذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشكرُوهُ علَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ ]وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ[([18]).

 


29/03/2013 ஐக்கிய அரபு அமீரக ஜும்மா பிரசங்கம் – குடும்பவியல்


29MAR13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_129MAR13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_229MAR13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_329MAR13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_429MAR13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_529MAR13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_6

நன்றி:  Bilalia Ulama’s Association UAE

http://www.awqaf.ae/Jumaa.aspx?Lang=EN&SectionID=15&RefID=1922

Family, the pillar of society

Praise be to Allah Who created and proportioned. And Who destined and then guided. He creates the two mates-male and female. I bear witness that there is no deity except Allah Alone, having no partners. He created for people from among themselves that they may find tranquility in them, and He placed between them affection and mercy.

I also testify that Muhammad is Allah’s Messenger and Servant, who of all people reached the highest reverence and had the most outstanding character. He was the best friend and companion, the best husband to wives and kindest to sons and daughters. May the peace and blessings of Allah be upon him, his family, his Companions, and all those who will follow them in righteousness till the Day of Judgment.

As to what follows, I urge you and myself to be ever conscious of Allah and do construct our lives in accordance to what He has ordered us as He says, “O mankind, fear your Lord, who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of them many men and women. And fear Allah, through whom you ask one another, and the wombs. Indeed Allah is ever, over you, an Observer.” (Annisaa: 1).

Dear Believers,

As a sign of His mercy to human beings, Allah has afforded to them mates from among themselves as He says, “And Allah has made for you from yourselves mates.” (Annahl: 72). Blessed with Allah’s mercy as such, the spouses are most likely to enjoy tranquility and a relation based on sound foundations. This, in turn, favours a coherent family and protects it from collapse.

At the core of it is the feeling of harmony between the two spouses, for Allah says, “It is He who created you from one soul and created from it its mate that he might dwell in security with her,” (Al Araf: 189, meaning each soul is yearning for its pair for comfort. Thus, spouses not only keep company to each other, but they also complement each other. Allah the most Exalted says, “They are clothing for you and you are clothing for them.” (Al Baqara: 187).

Dear Servants of Allah,

This sense of integration requires of both spouses to treat one another justly. So neither should the husband act arrogantly, nor should the wife belittle him. Rather they need to behave out of love and compassion, according to what Allah says, “And of His signs is that He created for you from yourselves mates that you may find tranquility in them; and He placed between you affection and mercy.” (Arrum: 21).

Indeed, through mutual love and affection, spouses can enjoy tranquility and comfort. Thus, the husband forgives his wife if she is less able to fulfill her obligations, and so does she if her husband is sick or falls short of meeting his duties. This is how the family can preserve its stability and solve problems that may arise because of differences in ways of thinking and behaving.

So if this happens, they need to think positively, and ignore mistakes. Allah’s Messenger pbuh said, “A believing man should not hate a believing woman. If he dislikes one of her characteristics, he will be pleased with another.”

This Hadith calls on believers to avoid detesting their wives, for this can cause separation.  Instead, they need to focus more on what they like in them more than on what they hate in them. Allah says on this matter, “For if you dislike them – perhaps you dislike a thing and Allah makes therein much good.” (Annisaa: 19).

This verse asks believers if they dislike their wives because of some errors or shortcomings to stay patient and do not rush into making a decision. This recalls to mind the many wives whose husbands may have been bored of them and wished to quit them. But unexpectedly, they would give birth to good children and eventually bring immense joy to their fathers.

Ibn Umar, may Allah be pleased with him, said, “indeed a man will seek Allah’s guidance, and He will choose for him. Not sooner will he be looking into the outcome and realise the good choice made for him.

Dear Muslims,

The family happiness cannot be achieved without having well-brought up children. This is why Ibrahim pbuh prayed to Allah saying, “My Lord, make me an establisher of prayer, and [many] from my descendants. Our Lord, and accept my supplication.” (Ibrahim: 40). The Prophet Zakaria pbuh also supplicated to Allah saying, “At that, Zakaria called upon his Lord, saying, “My Lord, grant me from Yourself a good offspring. Indeed, You are the Hearer of supplication.” (Al Imarn: 38). Some of the supplications also include: “And those who say, “Our Lord, grant us from among our wives and offspring comfort to our eyes and make us an example for the righteous.” (Al Furqan: 74).

Good offspring is a source of joy, with whom our Prophet pbuh will outnumber other nations on the Day of Resurrection as he said, “Marry women who are loving and very prolific, for I shall outnumber the peoples by you.” Yet our children need good education, a responsibility assigned to parents as it is mentioned in the holy Quran. Allah the most Exalted says, “O you who have believed, protect yourselves and your families from a Fire whose fuel is people and stones.” (Attahrim: 6).

Interpreting this verse, Abdullah Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, said, “obey Allah and avoid sins. Order your families to remember Allah so He will protect you from Fire.”  This means parents need to be aware of the importance of dedicating themselves to their children’s education. Our Prophet pbuh said, “The best of you is the one who is best to his wife, and I am the best of you to my wives.”

With this in mind, we ask Allah’s favour to grant us from among our wives and offspring comfort to our eyes and make us an example for the righteous. May Allah also protect us all and help us to obey Him, His Prophet Muhammad pbuh, and those He has ordained upon us to obey pursuant to His injunctions: “O ye who believe! Obey Allah, and obey the Messenger, and those charged with authority among you.”(Annisaa: 59).

May Allah direct us all to the blessings of the Glorious Quran and benefit us all in whatever is in it of the Ayat and the Wise Dhikr. I say this and ask Allah the Great, the Most Honoured for forgiveness for me, you and all the Muslims for every sin, so invoke Him for forgiveness, for He is the Most Forgiving, Most Merciful.

Second sermon

Praise be to Allah. I bear witness that there is no deity but Him, having no associates. I also bear witness that our Master Muhammad is His Servant and Messenger, may the peace and the blessings of Allah be upon our Prophet Muhammad, his family, his companions and all those who will follow them in righteousness till the Day of Judgment.

As to what follows, please obey Allah and know that reducing marriage expenses is one of the factors that helps achieve family stability. It was reported by Aisha, may Allah be pleased with her, that the Prophet pbuh said, “some of what women want is being helped in her matters (of life) and having a moderate dowry.”

Thus to achieve a strong stable family in the UAE, the government established the Marriage Fund with the aim of easing the burden on Emiratis and linking them to the customs and values of their community. This initiative is a good example to follow as its activities have paid off after it held group weddings and helped hundreds of young Emirati couples to get married.

As parents we have a responsibility towards our marriageable sons and daughters by refraining from engaging in excessive spending on wedding celebrations. This is in order to help the newlywed husband avoid the hassle of eventual indebtedness and be readier to set up his own family with less financial burdens.

Dear Muslims,

Allah has asked you to abide by an order He has been the first to undertake, then His angels, for He says, “Indeed, Allah confers blessing upon the Prophet, and His angels [ask Him to do so]. O you who have believed, ask [Allah to confer] blessing upon him and ask [Allah to grant him] peace.” (Al Ahzab: 56).

The Prophet pbuh said, “for everyone who invokes a blessing on me will receive ten blessings from Allah.” May the peace and the blessings of Allah be upon our Master Muhammad pbuh, his family and all his Companions.

O Allah, we seek Your favour to bless us with beneficial knowledge, let our hearts be full of Your gratitude and keep our tongue moist with Your remembrance. May Allah bless us with good provision, accepted work, well-being in mind and body and blessed living life and progeny.

May Allah be pleased with the Rightly Guided Caliphs and all those who will follow them in righteousness till the Day of Judgment.

O Allah guide us to know what is good, make us benefit from what we have learnt, and increase our knowledge.

O Allah, Give us piety and purify our souls. You are the Master and the Lord of souls. O Sustainer, amend our intentions, grant that our spouses and our offspring be a joy to our eyes and make success be an ally to us.

O Allah, we implore You at this instant not to let a sin unforgiven, a distress unrelieved, an illness unhealed or a handicapped without relief, a dead without mercy or a debt unsettled. Our Lord, give us in this world that which is good and in the Hereafter that which is good, and save us from the torment of the Fire.

May Allah grant our leader HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan and his Deputy, HH Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, success and provide strength and assistance to his brothers, Their Highness The Rulers of the Emirates, and his trustworthy Crown Prince HH Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

O Allah, forgive all of the Muslims, men and women, living and dead, and make blessings follow us and them. May Allah have mercy on Sheikh Zayed and Sheikh Maktoum and all their brothers, the Late UAE Sheikhs. O Lord, forgive and show mercy, You are the Ever Merciful and there is no strength or power save with Allah, the High, the Great.

We pray to Allah, the Most Gracious, to continue blessing the UAE and all Muslim countries with safety and security.

O servants of Allah, remember Allah and He will remember you. Be grateful for His benevolence He will increase His blessings to you. Allah, the Most High, says, “And establish prayer. Indeed, prayer prohibits immorality and wrongdoing, and the remembrance of Allah is greater. And Allah knows that which you do.” (Al Ankaboot: 45).

الأُسْرَةُ عِمَادُ الْمُجْتَمَعِ

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وخلق الزوجين الذكر والأنثى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل للناس من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها، وجعل بينهم مودة ورحمة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خير الأزواج للزوجات، وأرحم الناس بالبنين والبنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، قال تعالى:يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا).

أيها المؤمنون: إن من تمام رحمة الله تبارك وتعالى ببني آدم أن جعل لهم أزواجا من أنفسهم، قال تعالى:( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا). وذلك أدعى لحصول السكينة والطمأنينة، وتنظيم العلاقة بينهما على أسس سليمة، تحقق السعادة والاستقرار، وتحمي الأسرة من التفكك والانهيار، وأول هذه الأسس الشعور بالتكامل بين الزوجين، قال سبحانه:هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها) أي ليطمئن إليها ويميل فلا ينفر، فكل من الزوجين مؤنس لصاحبه، متمم لوظيفته، يجمعهما وحدة الشعور بأنهما متكاملان، قال عز وجل:هن لباس لكم وأنتم لباس لهن).

عباد الله: إن الشعور بالتكامل بين الزوجين يقتضي أن لا يتعالى زوج على زوجه، ولا تنتقص زوجة زوجها، بل يتعاملان بالحب والتراحم، قال تعالى:( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)

فبالمودة والحب والحنان المتبادل بين الزوجين، والرحمة والعطف والرقة التي تسع كلا منهما تتحقق السكينة، فيرحم الزوج زوجته إن قصرت إمكاناتها للقيام بواجبها، وترحم الزوجة زوجها إن اعتراه مرض أو ضعف أو تقصير.

وبالمودة والرحمة تحافظ الأسرة على استقرارها، وتحل مشكلاتها، فقد تحدث خلافات بين الأزواج والزوجات، بسبب اختلاف الطبائع والسلوك، وفي مثل هذه الحالات علينا أن نتذكر المعروف والحسنات، ونتغاضى عن الهفوات والزلات، قال صلى الله عليه وسلم :« لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضى منها آخر». أي : لا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها، بل يتغاضى عما يكره لما يحب، قال تعالى:فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) أي: فإن كرهتموهن لعيب أو تقصير فاصبروا ولا تعجلوا، فرب امرأة يملها زوجها ويود فراقها، ثم يجيئه منها أولاد نجباء تقر بهم عينه.

قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن الرجل ليستخير الله تعالى فيختار له، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة، فإذا هو قد خير له.

أيها المسلمون: إن السعادة الأسرية لا تتكامل إلا باستقامة الأبناء والذرية، ولهذا فقد دعا إبراهيم الخليل ربه الجليل فقال:( رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء)

وجاء في دعاء نبي الله زكريا عليه السلام 😦 رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء)

وجاء في دعاء عباد الرحمن:والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما) والذرية الطيبة يكاثر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم:«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم». فالذرية الطيبة تحتاج إلى رعاية تربوية، ومتابعة أخلاقية، وشعور بالمسؤولية التي حملها القرآن الكريم للوالدين، قال تعالى:( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: اعملوا بطاعة الله، واتقوا معاصي الله، ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وليتنبه الآباء والأمهات إلى ضرورة الاهتمام بأبنائهم وبناتهم، والعناية بفلذات أكبادهم، وعدم الانشغال عن تربيتهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقولك:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم،

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن مما يعين على تحقيق الاستقرار الأسري تقليل نفقات الزواج، وعدم المغالاة في المهور، وإن من يمن المرأة خفة مهرها، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« من يمن المرأة تسهيل أمرها، وقلة صداقها». وتحقيقا للاستقرار الأسري في المجتمع الإماراتي فقد أنشأت الدولة صندوق الزواج؛ لتخفيف العبء عن كواهل أبناء الوطن، وربطهم بعادات مجتمعهم وتقاليده وقيمه، فكانت خطوة مباركة، وأنموذجا يحتذى، وعملا ميمونا، وسنة حميدة، فأقيمت الأعراس الجماعية، التي ساهمت في تزويج مئات الشباب من أبناء هذا الوطن، وعلينا كآباء وأمهات مسؤولية تجاه أبنائنا وبناتنا المقبلين على الزواج تتمثل في التخفيف من الولائم والعزائم، ومظاهر البذخ والإسراف في احتفالات العرس لنجنب الزوج عبء الديون، فيكون مقبلا على الحياة في تكوين أسرة جديدة لا ترهقها تبعات مالية يمكن الاستغناء عنها، وهذه مسؤولية يتحملها أهل الزوجين، وهذه دعوة للتخفيف وعدم الإسراف.

عباد الله: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فقال  تعالى:(إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا»

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ورزقا طيبا واسعا، وعملا صالحا متقبلا، وعافية في البدن، وبركة في العمر والذرية، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أصلح لنا نياتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة أعين لنا، واجعل التوفيق حليفنا، وارفع لنا درجاتنا، وزد في حسناتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة، الشيخ خليفة ونائبه لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين.

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم الشيخ زايد، والشيخ مكتوم، وإخوانهما شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، اللهم اشمل بعفوك وغفرانك ورحمتك آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن كان له فضل علينا.

اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين.

اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون).

 

22/03/2013 ஐக்கிய அரபு அமீரக ஜும்மா பிரசங்கம் – மறுமை நாளை ஈமான் கொள்வது


21MAR13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_1

21MAR13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_2

21MAR13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_3

21MAR13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_4

21MAR13_UAE_Juma Kutaba Tamil Translation_Page_8நன்றி:  Bilalia Ulama’s Association UAE

http://www.awqaf.ae/Juma.aspx?Lang=EN&SectionID=15

Belief in the Last Day

All praise is due to Allah, Lord of the worlds, the Sovereign of the Day of Recompense.  I exalt Him as is befitting to His Majesty and Virtues. I bear witness there is no deity worthy of worship save Him Alone, having no partners. He is the most just of judges and is the swiftest of accountants.

I also certify that Muhammad is the Servant of Allah and His Messenger. He was the best friend and companion, may the peace and blessings of Allah be upon him, his family, his Companions, and all those who will follow them in righteousness till the Day of Judgment.

As to what follows, I urge you and myself to be ever conscious of Allah and do construct our lives in accordance to what He has ordered us as He says, “O mankind, fear your Lord and fear a Day when no father will avail his son, nor will a son avail his father at all. Indeed, the promise of Allah is truth, so let not the worldly life delude you and be not deceived about Allah by the Deceiver.” (Luqman: 33).

Dear Muslims,

One day while the Prophet pbuh was sitting in the company of some people, (The angel) Jibreel came and asked, “What is faith?” Allah’s Apostle replied, ‘Faith is to believe in Allah, His angels, (the) meeting with Him, His Apostles, and to believe in Resurrection.”

Believing in the Last Day is indeed an article of Iman (faith) as Allah the most Exalted says, “O you who have believed, believe in Allah and His Messenger and the Book that He sent down upon His Messenger and the Scripture which He sent down before. And whoever disbelieves in Allah, His angels, His books, His messengers, and the Last Day has certainly gone far astray.” (Annisaa: 136). Variations of its name include the Day of Resurrection, Gathering, Judgment and Reckoning.

Believing in it prompts us to elevate our morality and seek sincere connection with others. As Muslims, we think on the outcome of our deeds as we believe we are going to stand in front of Allah for questioning with regard to what preceded of our sins and what will follow.

That is why Allah the most Exalted asked us to recite in every prayer the following verse: “Sovereign of the Day of Recompense.” (Al Fatiha: 4).

In the same regard a poet said, what means, a person will one day reap what he sows and he will be judged according to how he judges others.

On the Last Day, the utmost Divine justice shall prevail when Allah is questioning His Creation; no one’s deeds shall go in vain and the righteous and the unrighteous cannot be treated equally. Allah the most High says, “Or do those who commit evils think We will make them like those who have believed and done righteous deeds – [make them] equal in their life and their death? Evil is that which they judge.” (Al Jathiya: 21).

Dear Servants of Allah,

Because of the importance of this day, a glimpse into it was described in the holy Quran as a reminder to us. Allah, may Glory be to him, says, “O mankind, fear your Lord. Indeed, the convulsion of the [final] Hour is a terrible thing. On the Day you see it every nursing mother will be distracted from that [child] she was nursing, and every pregnant woman will abort her pregnancy, and you will see the people [appearing] intoxicated while they are not intoxicated; but the punishment of Allah is severe.” (Al Haj: 1-2).

He also says, “But when there comes the Deafening Blast on the Day a man will flee from his brother and his mother and his father and his wife and his children. For every man, that Day, will be a matter adequate for him.” (Abasa: 33-37).

For his part, our Prophet pbuh described the situation of people on that particular day, saying, “Allah will bring a believer near Him and shelter him with His Screen and ask him: Did you commit such-and-such sins? He will say: Yes, my Lord. Allah will keep on asking him till he will confess all his sins and will think that he is ruined. Allah will say: ‘I did screen your sins in the world and I forgive them for you today’, and then he will be given the book of his good deeds. Regarding infidels and hypocrites (their evil acts will be exposed publicly) and the witnesses will say: These are the people who lied against their Lord. Behold! The Curse of Allah is upon the wrongdoers.”

Dear Muslims,

The Last Day and the judgment that awaits everyone should serve as a wake-up call to hearts and minds to do good deeds. Practically, this must prompt people to engage in good actions. For example, children must treat their parents nicely, neighbours deal nicely with each other, employees discharge their responsibilities with honesty, workers perform their job perfectly, employers fulfill the rights of their dependent workers, the older show sympathy towards the younger, and the rich feed the poor.

All of this is for winning Allah’s satisfaction and for fear of the tribulation of that Day. Indeed Allah has promised the pious salvation in the Hereafter as recompense in return for their good actions and speech.

He the Almighty says, “And they give food in spite of love for it to the needy, the orphan, and the captive, [Saying], We feed you only for the countenance of Allah. We wish not from you reward or gratitude. Indeed, We fear from our Lord a Day austere and distressful.” So Allah will protect them from the evil of that Day and give them radiance and happiness.” (Al Insan: 8-11).

Truly, it is the Day of Judgment when the hearts will fearfully turn about and the distress will heighten. But true believers will always ready themselves to it because they trust that it is inevitable. Thus they will pray and supplicate to their Creator and give Zakat and charity. Standing in awe for meeting their Lord, they keep away from sins, holding a mixed feeling of fear and hope for a day when no worship or actions are accepted anymore.

Allah the most exalted says, “[Are] men whom neither commerce nor sale distracts from the remembrance of Allah and performance of prayer and giving of zakah. They fear a Day in which the hearts and eyes will [fearfully] turn about.” (Annur: 37).

Indeed, glad tidings to whoever repents and gets ready to the Day of Reckoning by devoting himself wholly to acts of kindness and charity so the latter will testify for him when standing in front of Allah.

With this in mind, we ask Allah to make us among those who listen and follow the best of what they listen to. May Allah also protect us all and help us to obey Him, His Prophet Muhammad pbuh, and those He has ordained upon us to obey pursuant to His injunctions: “O ye who believe! Obey Allah, and obey the Messenger, and those charged with authority among you.”(Annisaa: 59).

May Allah direct us all to the blessings of the Glorious Quran and benefit us all in whatever is in it of the Ayat and the Wise Dhikr. I say this and ask Allah the Great, the Most Honoured for forgiveness for me, you and all the Muslims for every sin, so invoke Him for forgiveness, for He is the Most Forgiving, Most Merciful.

Second sermon

Praise be to Allah. I bear witness that there is no deity but Him, having no associates. I also bear witness that our Master Muhammad is His Servant and Messenger, may the peace and the blessings of Allah be upon our Prophet Muhammad, his family, his companions and all those who will follow them in righteousness till the Day of Judgment.

As to what follows, please obey Allah as you are ordered to do, and be aware that survival can be attained by following the teachings of Islam, purifying the heart from hatred and sin residues, acquiring good manner and being nice to people. In this regard, Allah the most High says, “The Day when there will not benefit [anyone] wealth or children, but only one who comes to Allah with a sound heart.” (Ashuaraa: 88-89).

On the same matter, Ali Ibn Abu Talib said, “this world is ending while the Hereafter is approaching. Each of them has its own sons and daughters. And be those of the Hereafter (i.e., working for the second life) and not of this world, for today there is work (that can be accepted) but there is no (immediate) judgment, but tomorrow there is (immediate) judgment yet no actions (that can be accepted).

Dear Muslims,

Allah has asked you to abide by an order He has been the first to undertake, then His angels, for He says, “Indeed, Allah confers blessing upon the Prophet, and His angels [ask Him to do so]. O you who have believed, ask [Allah to confer] blessing upon him and ask [Allah to grant him] peace.” (Al Ahzab: 56).

The Prophet pbuh said, “for everyone who invokes a blessing on me will receive ten blessings from Allah.” May the peace and the blessings of Allah be upon our Master Muhammad pbuh, his family and all his Companions.

O Allah, we seek Your favour to bless us with beneficial knowledge, let our hearts be full of Your gratitude and keep our tongue moist with Your remembrance. May Allah bless us with good provision, accepted work, well-being in mind and body and blessed living life and progeny.

May Allah be pleased with the Rightly Guided Caliphs and all those who will follow them in righteousness till the Day of Judgment.

O Allah guide us to know what is good, make us benefit from what we have learnt, and increase our knowledge.

O Allah, Give us piety and purify our souls. You are the Master and the Lord of souls. O Sustainer, amend our intentions, grant that our spouses and our offspring be a joy to our eyes and make success be an ally to us.

O Allah, we implore You at this instant not to let a sin unforgiven, a distress unrelieved, an illness unhealed or a handicapped without relief, a dead without mercy or a debt unsettled. Our Lord, give us in this world that which is good and in the Hereafter that which is good, and save us from the torment of the Fire.

May Allah grant our leader HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan and his Deputy, HH Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, success and provide strength and assistance to his brothers, Their Highness The Rulers of the Emirates, and his trustworthy Crown Prince HH Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

O Allah, forgive all of the Muslims, men and women, living and dead, and make blessings follow us and them. May Allah have mercy on Sheikh Zayed and Sheikh Maktoum and all their brothers, the Late UAE Sheikhs. O Lord, forgive and show mercy, You are the Ever Merciful and there is no strength or power save with Allah, the High, the Great.

We pray to Allah, the Most Gracious, to continue blessing the UAE and all Muslim countries with safety and security.

O servants of Allah, remember Allah and He will remember you. Be grateful for His benevolence He will increase His blessings to you. Allah, the Most High, says, “And establish prayer. Indeed, prayer prohibits immorality and wrongdoing, and the remembrance of Allah is greater. And Allah knows that which you do.” (Al Ankaboot: 45).

الإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الآخِرِ

الْخُطْبَةُ الأُولَى

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, أحمدُهُ سبحانَهُ حمدًا يليقُ بجلالِ وجهِهِ وعظيمِ سلطانِهِ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ أَحْكَمُ الحَاكِمِينَ وَهُوَ أَسْرَعُ الحَاسِبِينَ، وأَشْهَدُ أَنَّ سيدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وصفيُّهُ مِنْ خلقِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَى سيدِنَا محمدٍ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ

إلَى يومِ الدِّينِ.

أمَّا بعدُ: فأُوصيكُمْ عبادَ اللهِ ونفسِي بتقوَى اللهِ جلَّ وعلاَ وبالعملِ ليومِ القيامةِ امتثالاً لقَولِهِ تعالَى:] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ[([1])

أيُّها المسلمونَ: كَانَ النَّبِىُّ r بَارِزًا يَوْماً لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ:« الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ»([2]).فالإيمانُ باليومِ الآخرِ والتصديقُ بهِ ركنٌ مِنْ أركانِ الإيمانِ، قالَ عزَّ وجلَّ:] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيدًا[([3]) ومِنْ أسمائِهِ يومُ القيامةِ، ويومُ البعثِ، ويومُ الحشرِ، ويومُ الدينِ، ويومُ الحسابِ، والتصديقُ بهِ سببٌ فِي رِفعةِ الأخلاقِ وصِدْقِ التعامُلِ معَ الخلْقِ، فالمسلمُ يتدبَّرُ فِي مآلِ أعمالِهِ، لأنَّهُ سيقِفُ بيْنَ يدَيِ الدَّيَّانِ ويسألُهُ عَمَّا قدَّمَ وأخَّرَ، وقَدْ أمرَنَا ربُّنَا سبحانَهُ أَنْ نقرَأَ فِي كُلِّ ركعةٍ فِي صلاتِنَا:] مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ[([4]) لكَيْ نستشعِرَ أَنَّ لنَا ربًّا وخالقًا يُحاسِبُ عبادَهُ علَى مَا قدمُوهُ فِي يومِ القيامةِ.

حَصَادَكَ يَوْمَاً مَا زَرَعْتَ وإِنَّمَا    يُدانُ الفَتَى يَوْماً كَمَا هُوَ دَائِنُ

وفِي اليومِ الآخرِ يظهرُ تمامُ عدْلِ اللهِ عزَّ وجلَّ عنْدَ حسابِهِ لعبادِهِ فلاَ يذهَبُ عمَلُ أحدٍ هباءً، ولاَ يستوِي مَنْ أطاعَ معَ مَنْ عصَى، قالَ عزَّ وجلَّ:] أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ[([5])

عبادَ اللهِ: ولأهميةِ ذلكَ اليومِ فقَدْ وصفَ لنَا ربُّنَا تباركَ وتعالَى فِي القرآنِ الكريمِ بعضَ أحوالِهِ ليُذكِّرَنَا فلاَ ننْسَى، قالَ سبحانَهُ:] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ[([6]) وقالَ عزَّ وجلَّ:] فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ* يَوْمَ يَفِرُّ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ*وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ* لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ[([7]) وقدْ أخبرَنَا النبِيُّ r ببعضِ أحوالِ الناسِ فِي ذلكَ اليومِ فقالَ r :« إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَىْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ»([8]).

أيهَا المؤمنونَ: إنَّ تذكُّرَ الآخرةِ يُحرِّكُ القلوبَ، ويُذكِّرُ النفوسَ، ويدفعُ الناسَ إلَى حُسْنِ العملِ وجميلِ الصنيعِ، فيبرُّ الولدُ والدَيْهِ، ويُحْسِنُ الجارُ إلَى جارِهِ، ويُؤدِّي الموظفُ أمانَتَهُ، ويُتقِنُ العاملُ عملَهُ، ويُعطِي ربُّ العملِ الحقوقَ إلَى عُمَّالِهِ، ويعطفُ الكبيرُ علَى الصغيرِ، ويُطعِمُ الغنِيُّ الفقيرَ، وكُلُّ ذلكَ طلباً لِمَرضاةِ اللهِ تعالَى، وخوفاً مِنْ هولِ يومِ القيامةِ، وقدْ بشَّرَ اللهُ تعالَى المحسنينَ فِي الدنيَا، بالنجاةِ فِي الآخرةِ، لِمَا قامُوا بهِ مِنْ فعلٍ رشيدٍ وقولٍ سديدٍ كانَ سببًا فِي فوزِهِمْ يومَ الوعيدِ، قالَ سبحانَهُ وتعالى:] وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً* إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً* إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً* فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً[([9])

نعَمْ؛ إنَّ اليومَ الآخرَ هوَ اليومُ الذِي تتقلَّبُ فيهِ القلوبُ، وتشتَدُّ فيهِ الكروبُ، فيستعدُّ لهُ المؤمنونَ بعدَ أَنْ أبصرُوا حقيقةَ المآلِ، فشمَّرُوا عَنْ سواعدِ الجدِّ، يتضرَّعُونَ ويسجدونَ، وعلَى صلاتِهِمْ دائمونَ، وللزكاةِ فاعلونَ، وفِي أموالِهِمْ حقٌّ معلومٌ للسائلِ والمحرومِ، ومِنْ لقاءِ ربِّهِمْ مُشفقونَ، معرضينَ عَنِ اللهوِ والزللِ، يَحدُوهُمُ الخوفُ والأملُ مِنْ يومٍ لاَ عبادةَ فيهِ ولاَ عملَ، قالَ تعالَى:] رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ وَالأَبْصَارُ[([10]) فهنيئاً لِمَنِ استقامَ وتابَ، واستعدَّ ليومِ الحسابِ، وسخَّرَ جوارحَهُ فِي أعمالِ البِرِّ والإحسانِ،  لكَيْ تكونَ شاهدةً لهُ بِمَا كسبَ بيْنَ يدَيِ الديانِ.

اللَّهمَّ اجعلْنَا مِمَّنْ يستمعونَ القولَ, فيتبعونَ أحسَنَهُ، ووَفِّقنَا جميعًا لطاعتِكَ وطاعةِ رسولِكَ محمدٍ r وطاعةِ مَنْ أمَرْتَنَا بطاعتِهِ، عملاً بقولِكَ:] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ[([11])

نفعَنِي اللهُ وإياكُمْ بالقرآنِ العظيمِ، وبِسنةِ نبيهِ الكريمِ صلى الله عليه وسلم،

أقولُ قولِي هذَا وأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي ولكُمْ، فاستغفِرُوهُ إنَّهُ هوَ الغفورُ الرحيمُ.


الخُطْبَةُ الثَّانيةُ

الحَمْدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أنَّ سيِّدَنَا محمَّداً عبدُهُ ورسولُهُ، اللهمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَى سيدِنَا محمدٍ وعلَى آلِهِ الطيبينَ الطاهرِينَ وعلَى أصحابِهِ أجمعينَ، والتَّابعِينَ لَهُمْ بإحسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أمَّا بعدُ: فاتَّقوا اللهَ عبادَ اللهِ حقَّ التَّقوى, واعلمُوا أنَّ النجاةَ تكونُ باتباعِ هديِ الإسلامِ، وطهارةِ القلوبِ مِنَ الأحقادِ والآثامِ، وحُسنِ الخلُقِ وطِيبِ المعشرِ بيْنَ الناسِ، قالَ تعالَى:] يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ* إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ[([12]) وعن عَلِيٍّ رضي الله عنه قالَ: ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ اليَوْمَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلٌ([13])

عبادَ اللهِ: إنَّ اللهَ أمرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فيهِ بنفْسِهِ وَثَنَّى فيهِ بملائكَتِهِ فقَالَ  تَعَالَى:]إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[([14]) وقالَ رَسُولُ اللَّهِ r:« مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً»([15])

اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَى سيدِنَا ونبيِّنَا مُحَمَّدٍ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وعَنْ سائرِ الصحابِةِ الأكرمينَ، وعَنِ التابعينَ ومَنْ تبعَهُمْ بإحسانٍ إلَى يومِ الدينِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وقَلْبًا خاشعاً، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، ورِزْقًا طَيِّبًا واسعاً، وَعَمَلاً صالحاً مُتَقَبَّلاً، وعافيةً فِي البدنِ، وبركةً فِي العمرِ والذريةِ، اللَّهُمَّ علِّمْنَا مَا ينفَعُنَا، وانفَعْنَا بِمَا علَّمْتَنَا، وزِدْنَا علماً، اللَّهُمَّ آتِ نفوسَنَا تقوَاهَا، وزَكِّهَا أَنْتَ خيرُ مَنْ زكَّاهَا، أنتَ وَلِيُّهَا ومولاَهَا، وأَحْسِنْ عاقبتَنَا فِي الأُمورِ كُلِّهَا، اللَّهُمَّ أصْلِحْ لَنِا نياتِنَا، وبارِكْ لَنَا فِي أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَاجْعَلْهم قُرَّةَ أَعْيُنٍ لنَا، واجعَلِ التوفيقَ حليفَنَا، وارفَعْ لنَا درجاتِنَا، وزِدْ فِي حسناتِنَا، وكَفِّرْ عنَّا سيئاتِنَا، وتوَفَّنَا معَ الأبرارِ، اللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ، وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ، ولاَ دَيْنًا إلاَّ قضيْتَهُ، وَلاَ مريضًا إلاَّ شفيْتَهُ، وَلاَ حَاجَةً إِلاَّ قَضَيْتَهَا ويسَّرْتَهَا يَا ربَّ العالمينَ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ وَفِّقْ وَلِيَّ أَمْرِنَا رَئِيسَ الدولةِ، الشَّيْخ خليفة وَنَائِبَهُ لِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ، وَأَيِّدْ إِخْوَانَهُ حُكَّامَ الإِمَارَاتِ وَوَلِيَّ عَهْدِهِ الأَمِينَ.

اللَّهُمَّ اغفِرْ للمسلمينَ والمسلماتِ الأحياءِ منهُمْ والأمواتِ، اللَّهُمَّ ارْحَمِ الشَّيْخ زَايِد، والشَّيْخ مَكْتُوم، وإخوانَهُمَا شيوخَ الإماراتِ الذينَ انتقلُوا إلَى رحمتِكَ، اللَّهُمَّ اشْمَلْ بعفوِكَ وغفرانِكَ ورحمتِكَ آباءَنَا وأمهاتِنَا وجميعَ أرحامِنَا ومَنْ كانَ لهُ فضلٌ علينَا. اللَّهُمَّ أَدِمْ عَلَى دولةِ الإماراتِ الأَمْنَ والأَمَانَ وَعلَى سَائِرِ بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ.

اذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشكرُوهُ علَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ ]وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ[([16]).


வெள்ளிக்கிழமை வணக்கத்துக்குரிய நாள்! – அப்துல் மலிக் அல் காஸிம்


بسم الله الرحمن الرحيم

ஏக இறைவனாகிய அல்லாஹ்வுக்கே புகழ் அனைத்தும். அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் மீது அவனது சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக!

மனிதர்கள் தங்களின் திருநாட்கள் மீண்டும் மீண்டும் வருவதிலும், அதை கொண்டாடுவதிலும், அந்த நாட்களை நினைவு கூர்வதிலும் சந்தோஷமடைகின்றனர். அதே போன்று தான் இஸ்லாமிய சமூகத்துக்கு அல்லாஹ்வை வணங்கக்கூடிய திருநாளாக வெள்ளிக்கிழமைதினம் இருக்கின்றது.

முஸ்லிம்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமையை வாராந்திர திருநாளாக ஆக்கி இஸ்லாமிய சமூகத்தை அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்தியுள்ளான். யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் தனது கட்டளைகளுக்கு மாற்றம் செய்ததினால் வழிதவறியவர்களாகவும் ஆக்கினான்.

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:

“யூதர்களுக்கு வணக்கத்துகுரிய தினமாக சனிக்கிழமையையும், கிறிஸ்தவர்களுக்கு வணக்கத்துக்குரிய தினமாக ஞாயிற்றுக்கிழமையையும் ஆக்கினான். நமக்கு முன் சென்ற சமுதாயமாகிய இவர்கள் வெள்ளிக்கிழமையை விட்டும் வழிதவற செய்து விட்டான். நமக்கு இத்தினத்தை தந்து நேர்வழியையும் காட்டினான். இதனால் வெள்ளிக்கிழமையை தொடர்ந்து வரக்கூடிய நாட்களாக சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமையை ஆக்கினான். உலகத்துக்கு கடைசியாக அனுப்பப்பட்டவர்கள் நாமே! மறுமையில் படைப்பினங்களுக்கு மத்தியில் முதலில் விசாரணை செய்யப்படுபவர்களும் நாமே!” (ஆதாரம் முஸ்லிம்)

நபி (ஸல்) அவர்கள் வெள்ளிக்கிழமையைப் பற்றி கூறுகின்ற பொழுது, “சூரியன் உதிக்கக்கூடிய நாளிலே சிறந்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை நாளாகும்” (ஆதாரம்: முஸ்லிம்)

புனிதம் மிக்க இந்த நாளை சிலர் தூக்கத்திலும், பிரயாணத்திலும், விளையாட்டிலும் கழிப்பதோடு பெண்கள் கடைத்தெருக்களிலும், வீடு வாசல் சுத்தம் செய்வதிலும் ஈடுபடுகின்றனர். இந்த நாளின் மகத்துவத்தையும், சிறப்பையும் அறியாதவர்களாக கவனமின்மையாக இருக்கின்றார்கள். இவற்றை விட்டுவிட்டு இந்த நாளின் சிறப்பையும், நன்மையையும், மகத்துவத்தையும் அறிந்து இறைவனை வழிபடுவதிலும், அதிகம் திக்ர் செய்வதிலும் அதிகமதிகம் பிரார்திப்பதிலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் மீது ஸலவாத்துச் சொல்வதிலும் ஈடுபட முயல வேண்டும்.

இமாம் இப்னு கையிம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்:

நபி (ஸல்) அவர்கள் இந்த நாளில் செய்யவேண்டிய சில வழிமுறைகளை காட்டித் தந்துள்ளார்கள். ஏனைய நாட்களை விடவும் குறிப்பாக இந்த நாளில் சில வணக்க வழிபாடுகளை குறிப்பிட்டு சிறப்பித்து மகத்துவப்படுத்தியுள்ளார்கள். மார்க்க அறிஞர்கள் சிறந்த நாள் வெள்ளிக்கிழமையா? அல்லது அரபா உடைய நாளா? என்பதில் கூட கருத்து வேறுபாடுபட்டுள்ளார்கள்.

இமாம் இப்னு கையிம் (ரஹ்) அவர்கள் வெள்ளிக்கிழமையின் சிறப்பைப் பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது, 30 க்கு மேற்பட்ட சிறப்புக்களை கூறியுள்ளார்கள்.

அவற்றில் சிலவை பின்வருமாறு:

1) மாறி மாறி வரக்கூடிய திருநாள்: வெள்ளிக்கிழமையின் சிறப்புக்களில் ஒன்றுதான் இந்நாளில் தனித்து நோன்பு நேற்பது தடுக்கப்பட்டுள்ளது, யூதர்களுக்கும், கிறிஸதவர்களுக்கும் மாற்றமாக நடப்பதற்காக முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட நாள் வெள்ளிக்கிழமை, குறிப்பாக ஒரு அடியான் இந்த நாளில் தொழுவதிலும், பிரார்த்திப்பதிலும், இவை அல்லாத வணக்கங்களிலும் ஈடுபட்டு இறைவனை வழிப்பட வேண்டும்.

2) நன்மைகள் அதிகமாக உள்ள நாள்: சுவர்க்கத்தில் இருக்கின்ற இறைவிசுவாசிகளை (முஃமின்களை) இத்தினத்தில் இறைவன் பார்க்கின்றான். அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: “அவர்கள் விரும்புவது அதில் அவர்களுக்கிருக்கிறது. மேலும் (அதைவிட) அதிகமானதும் நம்மிடம் இருக்கிறது” அனஸ் (ரழி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் “ஒவ்வொரு வெள்ளியன்றும் இறைவன் அவ்ர்களை (முஃமின்களை) பார்வையிடுகின்றான்” (ஆதாரம்: இப்னு பத்தா, அபூ நயீம்)

3) நாட்களிலே சிறந்த நாள்: நபி (ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள்: “சூரியன் உதிக்கக்கூடிய நாளிலே சிறந்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை நாளாகும்” (ஆதாரம்: முஸ்லிம்)

4) பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு நேரம் உள்ள நாள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: “வெள்ளிக்கிழமையில் ஒரு நேரம் இருக்கின்றது; அதில் எவரொருவர் இறைவனை தொழுது அவனிடம் பிரார்த்திக்கின்றாரோ நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவனுடைய பிரார்த்தனையை ஏற்றுக் கொள்வான் என்று கூறிவிட்டு, அது செற்பமான நேரம் என்று தனது கையினால் சுட்டிக்காட்டினார்கள்.” (ஆதாரம்: புகாரி, முஸ்லிம்)

5) அந்த நாளில் செய்யக்கூடிய நற்செயல்களின் சிறப்பு: நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: “எவரொருவர் ஜந்து நற்செயல்களை அந்த நாளில் செய்கின்றாரோ அவரை அல்லாஹ் சுவர்க்கவாசி என்று கருதுகின்றான். நோயாளியை விசாரிப்பது, ஜனாஸாவில் கலந்து கொள்வது, வெள்ளியன்று நோன்பு நோற்பது, ஜும்-ஆவுக்கு செல்வது, ஒரு அடிமையை விடுதலை செய்வது போன்றனவாகும்”(அஸ்ஸில்ஸிலா அஸ்ஸஹீஹா: இலக்கம் 1033)

இங்கு வெள்ளிக்கிழமை நோன்பு நோற்பது என்பது தொடர்ந்து ஒருநாள் விட்டு ஒருநாள் நோன்பு நோற்கக்கூடிய ஒருவர் அந்த நாளில் நோன்பை அடைந்தால் தனியாக நோற்கலாம் என்பதனையே குறிக்கின்றது.

6) மறுமை நாள் நிகழக்கூடிய நாள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:“வெள்ளிக்கிழமை நாளிலே மறுமை நிகழும்” (ஆதாரம்: முஸ்லிம்)

7) பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் நாள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:“எவரொருவர் வெள்ளிக்கிழமை தினத்தில் குழித்து சுத்தம் செய்துகொண்டு, தலையில் எண்ணை தெய்த்து,வாசனை திரவியங்களை தடவிக்கொண்டு பின்னர் பிரரை கடந்து செல்லாமல் பள்ளியினுல் நுழைந்து தனக்கு கடமையான தொழுகையை தொழுகின்றாரோ அவரது இரண்டு வெள்ளிக்கிழமைகளுக்கும் இடைப்பட்ட பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்” (ஆதாரம்:புகாரி)

8) ஜும்-ஆவுக்கு நடந்து செல்வதற்குறிய நன்மை: நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: “எவரொருவர் ஜும்-ஆதினத்தில் அதிகாலையில் எழுந்து குளித்து, வாகனத்தில் ஏறாமல், ஜும்-ஆவுக்காக நடந்து சென்று, இமாமுக்கு அருகாமையில் அமர்ந்து, அவர் சொல்வதை செவிமெடுக்கின்றாரோ அவர் நடந்து சென்ற ஒவ்வொரு எட்டுக்கும், நின்று வணங்கிய, நோன்பு நோற்ற நன்மை கிடைக்கும்” (ஆதாரம்: அபூதாவூத்)

9) இரண்டு வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் மூன்று நாட்களுக்கு இடைப்பட்ட பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்: நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: “எவரொருவர் குளித்து ஜும்ஆவுக்குச் சென்று தொழுதுவிட்டு, இமாம் ஜும்ஆவை முடிக்கும் வரை மெளனமாக இருந்துவிட்டு ,அவருடன் தொழுகின்றாரோ அவருக்கு இரண்டு ஜும்ஆவுக்கும் மேலதிகமாக மூன்று நாட்களுக்கும் இடைப்பட்ட பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்” (ஆதாரம்: முஸ்லிம்)

10) ஜும்ஆ தினத்தில் அல்லது அன்று இரவில் மரணிப்பவரது மரணம் நல்ல மரணத்தின் அடையாளங்களில் நின்றும் ஒன்றாகும்: நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: “எவரொருவர் ஜும்ஆ தினத்தில் அல்லது அன்று இரவில் மரணிக்கின்றாரோ அவர் மண்ணறை வேதனையை விட்டும் காப்பாற்றப்டும்”(ஆதாரம்: அஹ்மத்)

11) இத்தினத்தில் தர்மம் செய்வது ஏனய நாற்களில் தர்மம் செய்வதனை விடவும் சிறந்ததாகும்: இமாம் இப்னு கையும் (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்:“ரமலான் மாதத்தில் தர்மம் செய்வது எவ்வாறு ஏனைய மாதங்களில் தர்மம் செய்வதை விடவும் சிறபானதோ அதே போன்று வெள்ளிக்கிழமையன்று தர்மம் செய்வது ஏனைய நாட்களில் தர்மம் செய்வதைவிடவும் சிறந்ததாகும்” இமாம் இப்னு தைமியா (ரஹ்) அவர்கள் வெள்ளியன்று பள்ளிவாசலுக்கு செல்லும் போது ரொட்டி அல்லது வேறு ஏதாவது உணவு பண்டங்களை கொண்டு சென்று இரகசியமாக தர்மம் செய்வார்கள்.

மேற்கூறப்பட்ட விஷயங்கள் வெள்ளிக்கிழமைகுரிய சில சிறப்புக்களாகும்,

வெள்ளிக்கிழமையன்று கடைபிடிக்க வேண்டிய சில ஒழுங்கு முறைகள்:

1) நபி (ஸல்) அவர்கள் வெள்ளிக்கிழமை சுபஹ் தொழுகையில் அத்தியாயங்களான அஸ் ஸஜ்த, அல் இன்ஸான் என்ற இரண்டையும் ஓதுபவராக இருந்தார்கள். இவ்வத்தியாயங்களில் மனிதனின் பிறப்பு மற்றும் கப்ரிலிருந்தும், மறுமை நாளிலும் எழுப்பப்படுவன சம்பந்தமான விஷயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.

2) ஜும்ஆவுக்கு நேரத்தோடு செல்வது: இந்த விஷயத்தில் முஸ்லிங்கள் அதிகம் பொடுபோக்காக இருக்கின்றனர். வெள்ளிக்கிழமை காலையில் சிலர் தூங்கிக் கொண்டும், இன்னும் சிலர் ஜும்ஆ ஆரம்பமான பின்னரும், மேலும் சிலர் இமாம் ஜும்ஆவுக்கு மின்பருக்கு ஏறுவதற்கு ஒரு சில நிமிடத்துக்கு முன்னருமாகவே செல்கின்றனர். இதில் கூடிய கவனம் செலுத்தி வெள்ளிக்கிழமை தினத்தில் நேரத்தோடு பள்ளிவாசலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்கான ஏராளமான ஹதீஸ்கள் உள்ளன. அவற்றில் சிலவற்றை பின்வருமாறு பார்ப்போம்:

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:

“வெள்ளிக்கிழமை வந்துவிட்டால் வானவர்கள் பள்ளிவாசலில் அனைத்து நுழைவாயிலிலும் நிற்பார்கள். அவர்கள் முதல் முதலில் வருபவர்களது பெயர்களை பதிவு செய்வார்கள். பிரசங்கத்திற்காக இமாம் வந்துவிட்டால் தங்களது ஏடுகளை மூடிவிட்டு பிரசங்கத்தை செவிமெடுப்பதற்காக அமருவார்கள். இத்தினத்தில் பள்ளிவாசலுக்கு முதலில் வருபவர் ஒரு ஒட்டகத்தையும், இரண்டாவது வருபவர் ஒரு மாட்டையும், மூன்றாவது வருபவர் ஒரு ஆட்டையும், நான்காவது வருபவர் ஒரு கோழியையும், ஜந்தாவது வருபவர் ஒரு முட்டையையும் தர்மம் செய்தவரை போன்றாவார்”

இந்த நபிமொழியில், பள்ளிவாசலுக்கு நேரத்தோடு வருபவரை தனது பொருளாதாரத்தால் தர்மம் செய்து அல்லாஹ்விடம் நெருங்குகின்றவர்களுக்கு ஒப்பாக கூறுகின்றார்கள். இதனால் எவர் நேரத்தோடு பள்ளிவாசலுக்கு வருகின்றாரோ அவர் உடல் ரீதியான மற்றும் பொருளாதார ரீதியான இரண்டு வணக்கங்களையும் செய்தவர்களாக ஆகிவிடுகின்றார்கள்.

நமக்கு முன் சென்ற அறிஞர்கள் வெள்ளிக்கிழமை தினத்தில் வழக்கமாக நேரத்தோடு பள்ளிவாசலுக்கு செல்பவர்களாக இருந்தார்கள். சில இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் குறிப்பிடும் பொழுது “வெள்ளியன்று சுபஹ் தொழுகைக்கு முன்னர் ஜும்ஆவுக்கு செல்வது நன்றாக இருக்கும்” ஹிஜ்ரி முதலாம் நூற்றாண்டில் மக்கள் ஸஹருடைய நேரத்திலும் சுபஹ் தொழுகைக்கு பின்னாலும் பாதைகளில் திருநாட்களை போன்று பள்ளிவாசலுக்கு செல்பவர்களாக இருந்தார்கள். இப்னு உமர் (ரழி) அவர்கள், ஜும்ஆவுக்கு முன்னால் 12 ரக்அத்துக்கள் நபிலான தொழுகையை தொழுபவராக இருந்தார்கள், இப்னு அப்பாஸ் (ரழி) அவர்கள் 8 ரக்அத்துக்கள் தொழுபவர்களாகவும் இருந்தார். அன்மைகாலத்தில் ஒருவர் ரியாதில் இருக்கின்ற பெரிய பள்ளிவாசலுக்கு சுபஹ் தொழுகைக்காக செல்பவர் ஜும்ஆ முடிந்ததன் பின்னரே வெளியே வருபவராக இருந்தார்.

பள்ளிவாசலுக்கு இத்தினத்தில் நேரத்தோடு செல்வதற்கு மிக முக்கியமான காரணி, இரவில் விழித்திருக்காமல் நேரத்தோடு தூங்கி காலையிலே உலக காரியங்களை விட்டுவிட்டு ஜும்ஆவுக்காக தாயாராவதாகும். இதனால் அல்லாஹ் அடியானுக்கு ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்ற மகத்துவமான முழுமையான கூலியை அடைய முடியும்.

3) இத்தினத்தில் அதிகமாக நபி (ஸல்) அவர்கள் மீது ஸலவாத்து சொல்ல வேண்டும்: நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: “உங்களிடத்தில் சிறந்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை நாளாகும். அத்தினத்தில் தான் நபி ஆதம் (ஆலை) அவர்கள் படைக்கப்பட்டார்கள். அதிலேதான் அவர் மரணித்தார், அதிலேதான் மறுமை நாள் நிகழும், மனிதன் விசரனைக்காக மீண்டும் எழுப்பப்படுவான். இத்தினத்தில் அதிகமதிகம் என் மீது ஸலவாத்துச் சொல்லுங்கள், நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஸலவாத்து என்னிடத்தில் எடுத்துக் காட்டப்படும், நபிமார்கள் உடலை பூமி உண்பதை (அழிப்பதை) விட்டும் அல்லாஹ் ஹராமாக்கினான்”(ஆதாரம்: அஹ்மத்)

4) ஜும்ஆ தினத்தில் குழிப்பது சுன்னத்தாகும்: நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: “உங்களில் ஒருவர் ஜும்ஆவுக்கு செல்பவராக இருந்தால் அவர் குளித்துக் கொள்ளட்டும்” (ஆதாரம்: புகாரி, முஸ்லிம்)

5) பல் துலக்கி, வாசனை திரவியங்களை தடவி, அழகான ஆடையை அணிந்து கொள்வது சுன்னத்தாகும்: இந்த விஷயத்தில் மனிதர்கள் பொடுபோக்காக இருக்கின்றனர். இதற்கு மாற்றமாக திருமண வைபவங்களுக்கும், விழாக்களுக்குமாக அழகான ஆடைகளை அணிந்து செல்லக்கூடிய முஸ்லிம்கள் நபிகளார் காட்டித்தந்த வாராந்திர திருநாளாகிய வெள்ளிக்கிழமை தினத்தில் கவனமின்மையாக இருக்கின்றார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:

“எவரொருவர் வெள்ளிக்கிழமை தினத்தில் குளித்து, பல் துலக்கி, தன்னிடம் இருக்கின்ற வாசனை திரவியங்களை தடவிக்கொண்டு, தன்னிடம் இருக்கின்றவற்றில் நல்ல ஆடையை அணிந்து கொண்டு பள்ளிவாசலுக்கு சென்று, பள்ளியில் இருக்கின்ற மனிதர்களை கடந்து செல்லாமல் தன்னால் முடியுமான அளவு தொழுதுவிட்டு மெளனமாக இருந்து இமாம் சொல்வதை சிறந்த முறையில் செவிமெடுத்துவிட்டு தொழுகை முடியும் வரை இருக்கின்றாரோ அவருடைய முந்தைய வெள்ளிக்கிழமைக்கும் இந்த வெள்ளிக்கிழமைக்கும் இடைப்பட்ட சிறு பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்” (ஆதாரம்: அஹ்மத்)

6) அத்தியாயம் கஃபை ஓதுவது சுன்னத்தாகும்: நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: “எவரொருவர் வெள்ளிகிழமை தினத்தில் அத்தியாயம் கஃபை ஓதுகின்றாரோ அவருக்கு இரண்டு வெள்ளிக்கிழமைகளுக்கும் இடையில் பிரகாசம் கிடைக்கும்” (ஆதாரம்: ஹாகிம்)

இந்த அத்தியாயத்தை பள்ளிவாசலில் மாத்திரம்தான் ஓத வேண்டிய அவசியமில்லை! வீட்டில் ஓதினாலும் போதுமானதாகும்.

7) இமாம் பிரசங்கத்தை நிகழ்த்தும் போது அதனை சிறந்த முறையில் செவிமெடுக்க அதனை விளங்கி பிரயோஸனம் அடைய வேண்டும்: நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: “இமாம் பிரசங்கத்தை நிகழ்த்தும் போது ஒருவர் தனது சகோதரனுக்கு வாயை மூடு என்று கூறினால் அவர் தனது ஜும்ஆவை வீனாக்கிவிட்டார்” (ஆதாரம்: புகாரி, முஸ்லிம்)

8) மனிதர்களின் பிடரியை கடந்து செல்வதை விட்டும், தொழுகையாளியை நோவினை செய்வதை விட்டும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்: நபி (ஸல்) அவர்கள் பிரசங்கத்தை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கும் போது ஒருவர் மனிதர்களின் பிடரியை கடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்கள். உடனே நபியவர்கள் அவரைப் பார்த்து “உக்கார்ந்து விடுங்கள். நிச்சயமாக நீங்கள் அவர்களை நோவினை செய்துவிட்டீர்கள்” என்று கூறினார்கள். (ஆதாரம்: அஹ்மத்) பெரும்பாலும் பள்ளிவாசலுக்கு பிந்திவருபவருக்கே இவ்வாரான சந்தர்ப்பம் நிகழும்.

9) ஜும்-ஆ தொழுகை முடிந்து விட்டால் தொழுகைக்கு பின்னால் ஓதக்கூடிய துஆக்களை ஓத வேண்டும்; பின்னர் பள்ளிவாசலில் 4 ரக்அத்துக்கள் சுன்னத்து தொழுது கொள்ளவேண்டும். வீட்டில் தொழக்கூடியவராக இருந்தால் பள்ளிவாசலில் இரண்டும், வீட்டில் இரண்டும் தொழுது கொள்ளவேண்டும்.

சகோதரர்களே! இத்தினத்தின் சிறப்புக்களையும் நபியவர்களின் வழிமுறைகளையும் இத்தினத்தில் நடந்து கொள்ளவேன்டிய ஒழுங்குமுறைகளையும் அறிந்த நாம், இதனது முழுமையான சிறப்பையும் நன்மையையும் அடைய இறைவன் அருள் புரிவானாக! இறைவனிடத்தில் பிரார்த்தனை ஏற்றுக் கொள்ளப்படக்கூடிய அந்த நேரத்தை அடைவதற்கு இறைவன் அருள் புரிவானாக!

நாம் அனைவரும் இறைவனை அஞ்சவேண்டிய முறைப்படி அஞ்சி அவனை மாத்திரமே வணங்குவதற்கு அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக!

நன்றி:-அரபி மூலம்: அப்துல் மலிக் அல் காஸிம்  தமிழில்: அர்ஷத் ஸாலிஹ்

நன்றி:- உண்மை வலம்

ஜும்ஆவின் சிறப்பு -02


ஜும்ஆவுக்கு நேரத்தோடு பள்ளிக்குச் செல்வதால் கிடைக்கும் நன்மையை அறிந்தால் அதற்காக திட்டமிட்டு மற்ற வேலைகளை ஒதுக்கித் தள்ளிவிட்டு பள்ளிக்குச் செல்வதை பழக்கமாக்கிக் கொள்வார்கள்.

”பெருந்துடக்கிற்காக குளிப்பது போன்று ஜும்ஆவுடைய நாளில் குளித்து விட்டு பள்ளிக்கு (நேரத்தோடு) செல்பவர் ஓர் ஒட்டகத்தை குர்பானி கொடுத்தவர் போன்றவர் ஆவார்.
இரண்டாம் நேரத்தில் செல்பவர் ஒரு மாட்டைக் குர்பானி கொடுத்தவர் போன்றவர் ஆவார்.

மூன்றாம் நேரத்தில் செல்பவர் கொம்புள்ள ஆட்டைக் குர்பானி கொடுத்தவர் போன்றவர் ஆவார்.

நான்காம் நேரத்தில் செல்பவர் ஒரு கோழியைத் தர்மம் செய்தவர் போன்றவர் ஆவார்.

ஐந்தாம் நேரத்தில் செல்பவர் முட்டையைத் தர்மம் செய்தவர் போன்றவர் ஆவார். இமாம் (பள்ளிக்குள்) வந்து விட்டால் வானவர்களும் (உள்ளே) வந்து (இமாமின்) உபதேசத்தை செவியேற்கிறார்கள்” என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா ரளியல்லாஹு அன்ஹு , நூல்: புகாரி 881)

ஜும்ஆ நாளில் நேரத்தோடு செல்ல வேண்டும். குர்ஆன் ஓதுதல் சுன்னத்தான தொழுகையை தொழுதல், இறைவனை நினைவு கூர்தல் போன்ற வணக்க வழிபாடுகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

”ஜும்ஆ நாள் (வெள்ளிக் கிழமை) வந்து விட்டால் வானவர்கள் (ஜும்ஆ தொழுகை நடக்கும்) பள்ளிவாசலின் நுழைவாயில்களில் ஒவ்வொரு வாசலிலும் (இருந்த வண்ணம்) முதன் முதலாக உள்ளே நுழைபவர்களையும் அடுத்தடுத்து உள்ளே நுழைபவர்களையும் (அவர்களின் பெயர்களை) எழுதிப் பதிவு செய்து கொண்டிருப்பார்கள். இமாம் உரைமேடையில் (உரையாற்றுவதற்காக) அமர்ந்து விட்டால் (பதிவு செய்யும்) ஏடுகளைச் சுருட்டி வைத்து விட்டு (அவரது உபதேச) உரையைச் செவிமடுத்த வண்ணம் (உள்ளே) வருவார்கள்’ என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: புகாரி 3211)
ஜும்ஆவுக்காக பள்ளிக்கு வருவோருக்கு பரிசுகள் வழங்குவதற்காக வருகைப்பதிவேட்டில் வானவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள். இமாம் மிம்பருக்கு வருவதற்கு முன்பே நாம் பள்ளிக்கு வருகை தந்துவிட வேண்டும் என்பதை இந்த ஹதீஸ்கள் விளக்குகின்றன.

எவ்வளவோ முயற்சிகள் செய்தும் பள்ளிக்கு சரியான நேரத்தில் வரமுடியாமல் இமாம் ஜும்ஆ உரை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கும் போது தாமதமாக வந்தால் என்ன செய்வது?

ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறினார்கள். ”நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஜும்ஆ நாளில் மக்களுக்கு உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கையில் ஒரு மனிதர் வந்(து தொழாமல் அமர்ந்)தார். அப்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ‘இன்னாரே! தொழுது விட்டீர்களா?’ என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவர் ‘இல்லை’ என்றார். ‘எழுந்து தொழுவீராக!’ என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள்..” (நூல்: புகாரி 930)

தஹிய்யத்துல் மஸ்ஜித் தொழுகை பற்றிய நபிமொழிகள்
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உரை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கும் போது ஸுலைக் அல் கத்ஃபானி ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வந்தார்கள். அப்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவரிடம், ”நீர் (இங்கு) வருமுன் இரண்டு ரக்அத்கள் தொழுதீரா?” என்று கேட்க, அவர் ”இல்லை” என்றார். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ”அப்படியாயின் நீர் இரண்டு ரக்அத்களைச் சுருக்கமாகத் தொழுது கொள்வீராக” என்றார்கள் என ஜாபிர் ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். (நூல்: இப்னுமாஜா 1114)

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நவின்றுள்ளார்கள்: ”உங்களில் யாரேனும் பள்ளியில் நுழைந்தால் இரு ரகஅத்துகள் தொழாமல் உட்கார வேண்டாம்”. (நூல்: புகாரி.)

மக்களுக்கு மத்தியில் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்
அவர்கள் அமர்ந்திருக்கும் போது நான் பள்ளிக்குள் நுழைந்து உட்கார்ந்து விட்டேன். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ”நீ உட்காருவதற்கு முன்பாக இரண்டு ரக்அத்துகள் தொழாமல் இருக்க எது தடையாக அமைந்தது” என்று கேட்டார்கள்.

”நீ உட்காருவதற்கு முன்பாக இரண்டு ரக்அத்துகள் தொழாமல் இருக்க எது தடையாக அமைந்தது” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு, ”நான் அல்லஹ்வின் தூதரே! நீங்கள் உட்கார்ந்து இருப்பதைக் கண்டேன். மக்களும் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். (அதனால் நான் உட்கார்ந்து விட்டேன்)” என்று பதில் சொன்னேன்.
குறைக்கப்பட்டு ”உங்களில் ஒருவர் பள்ளிக்குள் நுழைந்ததும் இரண்டு ரக்அத்துகள் தொழாமல் இருக்க வேண்டாம் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள்”. (அறிவிப்பவர்: அபூகதாதா ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: முஸ்லிம், திர்மிதி, அபூதாவூத், நஸயீ)

எனவே எந்தப்பள்ளி வாயிலுக்குள் நுழைந்தாலும் இரு ரகஅத்துகள் தொழாமல் உட்காருவது கூடாது.

வெள்ளிக்கிழமை இமாம் குத்பா ஓதிக்கொண்டிருந்தாலும் இரண்டு ரகஅத்துகள் தஹிய்யத்துல் மஸ்ஜித் தொழுகை தொழுதுவிட்டுத்தான் உட்காரவேண்டும்

Thanks:-Ahamed Yahya

====================================================

May Allah the Almighty put Barakah (Blessing) and Noor (Light) and Kabul (Acceptance) in everything we say and we do.

May Allah guide us to the straight path, may Allah give us Light, Basira (vision), Wisdom, Comprehension, Understanding, Sincerity, Truthfulness, and the ability to see what’s right and what’s wrong

May Allah bless our parents and Give health to everyone, May Allah unite all the Human-beings, May Allah give us the ability remove enmity towards each other, May Allah make this world a better place for us and our children, May Allah keep us in the straight path, May Allah give us the opportunity to die as a Muslim and May Allah give us best in the here after….Ameen

May Allah Bless you all and may He turn all your noble thoughts, feelings, wishes and desires into reality. May He also endow you with a very long, happy, healthy and a fruitful life as He guides you on the path that He wishes us to travel upon. Ameen ……….

O’ Allah Forgive all of us and guide us onto the sirat um’mustuqeem.

JUMMAH MUBARAK

Rabbi zidni`ilma (€™My Lord! Increase me in knowledge

Live simply, expect little, give much. Fill your life with love. Scatter sunshine. Forget self, think of others…… ….
Live amongst people in such a manner that if you die they weep over you and if you are alive they crave for your company….. …..

ஜும்ஆவின் சிறப்பு


ஜும்ஆவுக்கு நேரத்தோடு பள்ளிக்குச் செல்வதால் கிடைக்கும் நன்மையை அறிந்தால் அதற்காக திட்டமிட்டு மற்ற வேலைகளை ஒதுக்கித் தள்ளிவிட்டு பள்ளிக்குச் செல்வதை பழக்கமாக்கிக் கொள்வார்கள்.

”பெருந்துடக்கிற்காக குளிப்பது போன்று ஜும்ஆவுடைய நாளில் குளித்து விட்டு பள்ளிக்கு (நேரத்தோடு) செல்பவர் ஓர் ஒட்டகத்தை குர்பானி கொடுத்தவர் போன்றவர் ஆவார்.
இரண்டாம் நேரத்தில் செல்பவர் ஒரு மாட்டைக் குர்பானி கொடுத்தவர் போன்றவர் ஆவார்.

மூன்றாம் நேரத்தில் செல்பவர் கொம்புள்ள ஆட்டைக் குர்பானி கொடுத்தவர் போன்றவர் ஆவார்.

நான்காம் நேரத்தில் செல்பவர் ஒரு கோழியைத் தர்மம் செய்தவர் போன்றவர் ஆவார்.

ஐந்தாம் நேரத்தில் செல்பவர் முட்டையைத் தர்மம் செய்தவர் போன்றவர் ஆவார். இமாம் (பள்ளிக்குள்) வந்து விட்டால் வானவர்களும் (உள்ளே) வந்து (இமாமின்) உபதேசத்தை செவியேற்கிறார்கள்” என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா ரளியல்லாஹு அன்ஹு , நூல்: புகாரி 881)

ஜும்ஆ நாளில் நேரத்தோடு செல்ல வேண்டும். குர்ஆன் ஓதுதல் சுன்னத்தான தொழுகையை தொழுதல், இறைவனை நினைவு கூர்தல் போன்ற வணக்க வழிபாடுகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

”ஜும்ஆ நாள் (வெள்ளிக் கிழமை) வந்து விட்டால் வானவர்கள் (ஜும்ஆ தொழுகை நடக்கும்) பள்ளிவாசலின் நுழைவாயில்களில் ஒவ்வொரு வாசலிலும் (இருந்த வண்ணம்) முதன் முதலாக உள்ளே நுழைபவர்களையும் அடுத்தடுத்து உள்ளே நுழைபவர்களையும் (அவர்களின் பெயர்களை) எழுதிப் பதிவு செய்து கொண்டிருப்பார்கள். இமாம் உரைமேடையில் (உரையாற்றுவதற்காக) அமர்ந்து விட்டால் (பதிவு செய்யும்) ஏடுகளைச் சுருட்டி வைத்து விட்டு (அவரது உபதேச) உரையைச் செவிமடுத்த வண்ணம் (உள்ளே) வருவார்கள்’ என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: புகாரி 3211)
ஜும்ஆவுக்காக பள்ளிக்கு வருவோருக்கு பரிசுகள் வழங்குவதற்காக வருகைப்பதிவேட்டில் வானவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள். இமாம் மிம்பருக்கு வருவதற்கு முன்பே நாம் பள்ளிக்கு வருகை தந்துவிட வேண்டும் என்பதை இந்த ஹதீஸ்கள் விளக்குகின்றன.

எவ்வளவோ முயற்சிகள் செய்தும் பள்ளிக்கு சரியான நேரத்தில் வரமுடியாமல் இமாம் ஜும்ஆ உரை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கும் போது தாமதமாக வந்தால் என்ன செய்வது?

ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறினார்கள். ”நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஜும்ஆ நாளில் மக்களுக்கு உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கையில் ஒரு மனிதர் வந்(து தொழாமல் அமர்ந்)தார். அப்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ‘இன்னாரே! தொழுது விட்டீர்களா?’ என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவர் ‘இல்லை’ என்றார். ‘எழுந்து தொழுவீராக!’ என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள்..” (நூல்: புகாரி 930)

தஹிய்யத்துல் மஸ்ஜித் தொழுகை பற்றிய நபிமொழிகள்
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உரை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கும் போது ஸுலைக் அல் கத்ஃபானி ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வந்தார்கள். அப்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவரிடம், ”நீர் (இங்கு) வருமுன் இரண்டு ரக்அத்கள் தொழுதீரா?” என்று கேட்க, அவர் ”இல்லை” என்றார். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ”அப்படியாயின் நீர் இரண்டு ரக்அத்களைச் சுருக்கமாகத் தொழுது கொள்வீராக” என்றார்கள் என ஜாபிர் ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். (நூல்: இப்னுமாஜா 1114)

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நவின்றுள்ளார்கள்: ”உங்களில் யாரேனும் பள்ளியில் நுழைந்தால் இரு ரகஅத்துகள் தொழாமல் உட்கார வேண்டாம்”. (நூல்: புகாரி.)

மக்களுக்கு மத்தியில் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்
அவர்கள் அமர்ந்திருக்கும் போது நான் பள்ளிக்குள் நுழைந்து உட்கார்ந்து விட்டேன். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ”நீ உட்காருவதற்கு முன்பாக இரண்டு ரக்அத்துகள் தொழாமல் இருக்க எது தடையாக அமைந்தது” என்று கேட்டார்கள்.

”நீ உட்காருவதற்கு முன்பாக இரண்டு ரக்அத்துகள் தொழாமல் இருக்க எது தடையாக அமைந்தது” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு, ”நான் அல்லஹ்வின் தூதரே! நீங்கள் உட்கார்ந்து இருப்பதைக் கண்டேன். மக்களும் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். (அதனால் நான் உட்கார்ந்து விட்டேன்)” என்று பதில் சொன்னேன்.
குறைக்கப்பட்டு ”உங்களில் ஒருவர் பள்ளிக்குள் நுழைந்ததும் இரண்டு ரக்அத்துகள் தொழாமல் இருக்க வேண்டாம் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள்”. (அறிவிப்பவர்: அபூகதாதா ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: முஸ்லிம், திர்மிதி, அபூதாவூத், நஸயீ)

எனவே எந்தப்பள்ளி வாயிலுக்குள் நுழைந்தாலும் இரு ரகஅத்துகள் தொழாமல் உட்காருவது கூடாது.

வெள்ளிக்கிழமை இமாம் குத்பா ஓதிக்கொண்டிருந்தாலும் இரண்டு ரகஅத்துகள் தஹிய்யத்துல் மஸ்ஜித் தொழுகை தொழுதுவிட்டுத்தான் உட்காரவேண்டும்