தொகுப்பு

Archive for ஏப்ரல் 16, 2010

பாராதைராய்டு (Parathyroid) – Dr.கே.ராஜா வெங்கடேஷ்


ஹலோ! நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் பற்றித் தெரிந்துகொள்ளலாமா? அதுதான் தைராய்டும், பிட்யுட்டரியும்.. தெரியும் என்கிறீர்களா?

ஆமாம். அந்த இரண்டு சுரப்பிகளை உங்களுக்குத் தெரியும். ஆனால், எங்களையெல்லாம் தெரிய வேண்டாமா? நாங்கள் யார் யார்? பாராதைராய்டு (parathyroid), தைமஸ் (thymus), சுப்ரரீனல் (suprarenal) மற்றும் பைனியல் ஆகிய சுரப்பிகள் நாங்கள்! ஒவ்வொருவராக நாங்களே அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறோம்.

பாராதைராய்டு சுரப்பிகள் நாங்கள் பக்கத்துக்கு இரண்டு பேராக மொத்தம் நால்வர். சற்றே மஞ்சள் கலந்த பிரவுன் நிறத்தில் சிறிய நிலக்கடலை போல் இருக்கும் நாங்கள், தைராய்டு சுரப்பியின் பின்பக்கத்தில், அதனோடு ஒட்டினாற்போல் இருக்கிறோம். மேலே இருவரும் கீழே இருவருமாக இருக்கும் எங்களை மேல் பாராதைராய்டுகள் (superior parathyroids – சுப்பீரியர் – மேல்) மற்றும் கீழ் பாராதைராய்டுகள் (inferior parathyroids-inferior-கீழ்) என்று அழைக்கிறார்கள்.

எங்களுக்குள் இரண்டு வகையான அணுக்கள் உள்ளன. சிறிய வடிவில் நிறைய இருக்கும் சீஃப் அணுக்கள் (chief cell); பெரிய அளவுகொண்ட இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமான ஆக்ஸிஃபில் (oxyphil) அணுக்கள்.

சீஃப் அணுக்கள்தான், பாராதைராய்டு சுரப்பியின் ஹார்மோனான பாராதார்மோனைச் (parathormone) சுரக்கின்றன.

பாராதார்மோன் ரத்தத்தில் உள்ள கால்ஷியம் அளவைச் சரியான விகிதத்தில் வைக்கிறது. ரத்தத்தில் கால்ஷியம் குறைந்து போனால், அதனால் நரம்புகளும் தசைகளும் செயல்படுவது குறைந்து போகும். பலவகைக் கோளாறுகள் ஏற்படும்.

தைமஸ் (Thymus)

நான் கழுத்து நெஞ்சோடு சேரும் இடத்தில், அதாவது உங்கள் நெஞ்சு எலும்புக்குப் பின்புறம் இருக்கிறேன்.

நான் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியோடு தொடர்புடையவன்.

எனக்கு இரண்டு கதுப்புகள் (lobes) உள்ளன. கதுப்புகளுக்குள் சிறுசிறு குறுங்கதுப்புகள் (lobules) உள்ளன. காலிஃப்ளவரின் பூக்கள்போல இவை தோற்றம் தரும்.

நான் சிசுக்களிலும், சின்னக் குழந்தைகளிலும் பெரிய உருவில் இருப்பேன். பின்னர், சிறிது சிறிதாகச் சுருங்கிப் போவேன். முதியவர்களில், நான் நானாக இருக்க மாட்டேன். நிறைய நார்த்திசுவும், கொழுப்புத்திசுவும் என்னை ஆக்ரமித்துக்கொள்ளும். குழந்தைகளிலும் சிறுவர்களிலும்தான் நான் முழுமையாக வேலையும் செய்கிறேன்.

என் வேலை என்ன தெரியுமா? உங்கள் உடம்பில் லிம்ஃபோசைட்டுகள் (lymphocytes) உள்ளன. இவை நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியைத் தரக்கூடியவை. இந்த லிம்ஃபோசைட்டுகளை முழுமையாகச் செயலாக்க வைக்கும் பணி என்னுடையது ஆகும். என்னுடைய ஹார்மோன்களுக்கு தைமிக் ஹார்மோன்கள் (thymic hormons) என்று பெயர். குறிப்பாக, இவற்றுள் இரண்டு முக்கியமானவை. தைமோஸின் (thymosin) மற்றும் தைமோ பாய்டின் (thymopoietin) என்னும் இவையே, லிம்ஃபோசைட்டுகளை முழுமையாகவும் செயல்படவைக்கின்றன.

சுப்ரரீனல் சுரப்பி

சுப்ரரீனல் சுரப்பிக்கு, அட்ரினல் சுரப்பி (adrenal gland) என்றும் பெயர் உண்டு (அது சற்று பழைய பெயர்).

இரண்டு சுப்ரரீனல் சுரப்பிகள் உள்ளன. இடப்பக்கம் ஒன்று; வலப்பக்கம் ஒன்று.

சிறுநீரகங்களின் மேலாக, அவற்றின் மீது தொத்திக் கொண்டாற்போல் அமர்ந்திருக்கும் சுப்ரரீனல் சுரப்பிகள் நாங்கள்.

தெளிவாகப் பார்த்தால் ஒவ்வொரு சுப்ரரீனல் சுரப்பியும், இரண்டு நாளமில்லாச் சுரப்பிகளின் கூட்டாகும். ஒவ்வொரு சுப்ரரீனல் சுரப்பியிலும், அகணி (medulla), புறணி (cortex) என்று இரு பகுதிகள் உண்டு. அகணி என்பது நரம்புத்திசுக்கள் கொண்டு, பரிவு நரம்பு மண்டலத்தின் (Sympathetic nervous system) பகுதியாகச் செயல்படுகிறது. புறணிபகுதி யானது, அகணியைச் சூழ்ந்த மாதிரி அமைந்துள்ளது.

புறணியின் சுரப்புகளை மொத்தமாகச் சேர்த்து கார்ட்டிகோஸ்டிராய்டுகள் (Cortico steroids) என்றழைக்கிறோம். புறணியில் மூன்று பாகங்கள் உள்ளன. அவையாவன:

ஸோனா க்ளாமெருலோசா (Zona glomerulosa):

இங்குள்ள அணுக்கள், உருண்டைத் தொகுப்புகளாக அமைந்துள்ளன. இங்கு சுரக்கப்படும் ஹார்மோன்கள் மினரலோகார்டிகாய்டுகளாகும் (Mineralo corticoids) இவற்றுள் மிக முக்கியமானது அல்டோஸ்டிரான் (Aldosterone) என்பதாகும். ரத்த அழுத்தத்தைச் சரியாக வைக்க உதவும் ஹார்மோன் இது.

ஸோனா ஃபாஸிகுலேடா (Zona fasciculata):

இங்குள்ள அணுக்கள் நீண்ட நீண்ட கொடிகளாகத் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு சுரக்கப்படும் க்ளுகோகார்டி காய்டுகளில் (Gluco corticoids) முக்கியமானது கார்டிஸால் (cortisol) என்பதாகும். உடலில் ஏதேனும் படபடப்புக்கான சூழல் உருவாகும்போது இவை சுரக்கப்படுகின்றன. பதற்றமான சூழலில், பரபரப்பில், வேகத்தில், அவசரத்தில் உடலைச் சரியாகச் செயல்பட வைக்கும் ஹார்மோன்கள் இவை.

ஸோனா ரெடிகுலாரிஸ் (Zona Reticularis) இங்கு அணுக்கள் வலைப்பின்னல் போல் அமைந்துள்ளன. இங்கு சிறிதளவு பாலுணர்வு ஹார்மோன்கள் சுரக்கப்படுகின்றன.

சுப்ரரீனல் அகணியானது எபிநெஃப்ரின் (epinephrine) நார் எபிநெஃப்ரின் (Nor epinephrine) ஆகிய ஹார்மோன்களைச் சுரக்கிறது. இவை இரண்டும் உடலை ‘அவசர’ மற்றும் தீவிர சூழல்களுக்குத் தயாராக்குகின்றன.

அகணியின் ஹார்மோன்களைப் பற்றிச் சொல்லும்போது மருத்துவர்கள் 3F என்பார்கள். அதாவது,

FIGHT – சண்டை

FLIGHT – ஓடுவது

FRIGHT – பயம்

இப்படிப்பட்ட தருணங்களில் இந்த ஹார்மோன்கள் அதிகமாகச் சுரக்கின்றன.

பைனியல் சுரப்பி (Pineal gland):

மூளையின் உள்ளே ஒரு சிறு கூம்புபோல் அமைந்திருக்கும் சுரப்பிதான் நான். அதாவது பைனியல் சுரப்பி. என்னுடைய அணுக்களுக்கும் பைனியலோஸைட்டுகள் (pinealo cytcs) என்று பெயர். என் அணுக்களுக்கு நடுவே, நிறைய கால்சியம் காணப்படும். இந்தக் கால்சியத் துகள்கூட்டங்களை, மருத்துவர்கள் பைனியல் மணல் (pineal sand) என்றழைப்பார்கள்.

என்னுடைய பைனியலோஸைட்டுகள், மெலடோனின் (melatonin) என்னும் ஹார்மோனைச் சுரக்கின்றன.

உங்கள் உடலுக்குள் ஒரு கடிகாரம் இயங்குகிறது. அதை உயிரியல் கடிகாரம் என்பார்கள். அதாவது, நீங்கள் நினைத்துப் பார்க்காமலே, உங்கள் உடலில் காலை வேளைக்கான மாற்றங்கள், மாலை வேளைக்கான மாற்றங்கள் என்று சில ஏற்படுகின்றன. அவற்றைக் கட்டுப்படுத்தி சரியாக வைத்திருப்பது இந்த மெலடோனின்தான்.

இவை தவிர, இன்னுமொரு நாளமில்லாச் சுரப்பியை உங்களுக்குத் தெரியும்.

யார்?

கணையம் (pancreas)

கணையத்தின் தீவுத் திட்டுகளை நினைவிருக்கிறதா?

இவற்றின் ஆல்ஃபா அணுக்கள் க்ளுக்கானை யும், பீடா அணுக்கள் இன்சுலினையும் சுரக்கின்றன. இவையும் ஹார்மோன்கள்தான்.

இதுதவிர, ஆண்களில் உள்ள டெஸ்டிஸ் (TESTIS) என்றும் உறுப்பும், பெண்களில் உள்ள ஓவரிக்களும் (OVARIES) பாலுறுப்புகளாகும். இவை இனப்பெருக்க ஹார்மோன்களைச் சுரக்கின்றன. ஆண்களில் டெஸ்டோஸ்டிரான் (TESTOSTERONE) என்பதும், பெண்களில் ஈஸ்டோஜென் (OESTROGEN) மற்றும்ப்ரொஜெஸ்டிரான்(றிஸிளிநிணிஷிஜிணிஸிளிழிணி) என்பவையும் சுரக்கப்படுகின்றன.

ரத்தத்தில் கால்ஷியம் மிகமிகக் குறைந்துபோனால் தசைகளில் இழுப்பு ஏற்படும். தசைகள் திடீரென்று துடிக்கும்.

இது சிறிய அளவில் இருந் தால் சரிசெய்துவிடலாம். ஆனால், சிலநோய்களில் இவ்வகைக் கோளாறால் சுவாசத் தசைகள் போன்ற மிக முக்கிய மான தசைகள் பாதிக்கப்படும்போது, உயிருக்கேகூட ஆபத்தாக இது முடியலாம்.

குளுகோகார்டிகாய்டுகள் உடலில் அதிக அளவில் இருக்கும்போது, அவை உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியைக் குறைக்கின்றன. எனவே, இவை சில சமயம் மருந்துகளாகப் பயன்படுத்தப் படுகின்றன.

சில வகை மூட்டு நோய்கள், ஒவ்வாமை போன்ற கோளாறுகளில் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு திசுக்கள் அளவுக்கு அதிகமாக வேலை செய்கின்றன. அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளைக் குறைக்க க்ளுகோகார்டிகாய்டுகளை மருத்துவர்கள் பயன்படுத்துவர்.

சுப்ரரீனல் புறணியின் ஹார்மோன்களை யெல்லாம் சேர்த்து ஸ்டிராய்டுகள் (Steroids) என்றழைப்பர்.

தேர்வுக்குச் செல்லுமுன் படபடப்பு, கைகளில் வியர்வை, வயிற்றில் கடகட என்று ஏதோ உருள்வது போன்ற உணர்வு, நெஞ்சு அடைப்பு, சிறுநீர் கழிக்கும் உணர்வு – இவை யெல்லாம் அகணி ஹார்மோன்களின் விளைவுகள்.

********************************************************************

நன்றி:-Dr.கே.ராஜா வெங்கடேஷ்

நன்றி:- சு.வி

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ஜும்ஆவின் சிறப்பு -02


ஜும்ஆவுக்கு நேரத்தோடு பள்ளிக்குச் செல்வதால் கிடைக்கும் நன்மையை அறிந்தால் அதற்காக திட்டமிட்டு மற்ற வேலைகளை ஒதுக்கித் தள்ளிவிட்டு பள்ளிக்குச் செல்வதை பழக்கமாக்கிக் கொள்வார்கள்.

”பெருந்துடக்கிற்காக குளிப்பது போன்று ஜும்ஆவுடைய நாளில் குளித்து விட்டு பள்ளிக்கு (நேரத்தோடு) செல்பவர் ஓர் ஒட்டகத்தை குர்பானி கொடுத்தவர் போன்றவர் ஆவார்.
இரண்டாம் நேரத்தில் செல்பவர் ஒரு மாட்டைக் குர்பானி கொடுத்தவர் போன்றவர் ஆவார்.

மூன்றாம் நேரத்தில் செல்பவர் கொம்புள்ள ஆட்டைக் குர்பானி கொடுத்தவர் போன்றவர் ஆவார்.

நான்காம் நேரத்தில் செல்பவர் ஒரு கோழியைத் தர்மம் செய்தவர் போன்றவர் ஆவார்.

ஐந்தாம் நேரத்தில் செல்பவர் முட்டையைத் தர்மம் செய்தவர் போன்றவர் ஆவார். இமாம் (பள்ளிக்குள்) வந்து விட்டால் வானவர்களும் (உள்ளே) வந்து (இமாமின்) உபதேசத்தை செவியேற்கிறார்கள்” என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா ரளியல்லாஹு அன்ஹு , நூல்: புகாரி 881)

ஜும்ஆ நாளில் நேரத்தோடு செல்ல வேண்டும். குர்ஆன் ஓதுதல் சுன்னத்தான தொழுகையை தொழுதல், இறைவனை நினைவு கூர்தல் போன்ற வணக்க வழிபாடுகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

”ஜும்ஆ நாள் (வெள்ளிக் கிழமை) வந்து விட்டால் வானவர்கள் (ஜும்ஆ தொழுகை நடக்கும்) பள்ளிவாசலின் நுழைவாயில்களில் ஒவ்வொரு வாசலிலும் (இருந்த வண்ணம்) முதன் முதலாக உள்ளே நுழைபவர்களையும் அடுத்தடுத்து உள்ளே நுழைபவர்களையும் (அவர்களின் பெயர்களை) எழுதிப் பதிவு செய்து கொண்டிருப்பார்கள். இமாம் உரைமேடையில் (உரையாற்றுவதற்காக) அமர்ந்து விட்டால் (பதிவு செய்யும்) ஏடுகளைச் சுருட்டி வைத்து விட்டு (அவரது உபதேச) உரையைச் செவிமடுத்த வண்ணம் (உள்ளே) வருவார்கள்’ என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: புகாரி 3211)
ஜும்ஆவுக்காக பள்ளிக்கு வருவோருக்கு பரிசுகள் வழங்குவதற்காக வருகைப்பதிவேட்டில் வானவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள். இமாம் மிம்பருக்கு வருவதற்கு முன்பே நாம் பள்ளிக்கு வருகை தந்துவிட வேண்டும் என்பதை இந்த ஹதீஸ்கள் விளக்குகின்றன.

எவ்வளவோ முயற்சிகள் செய்தும் பள்ளிக்கு சரியான நேரத்தில் வரமுடியாமல் இமாம் ஜும்ஆ உரை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கும் போது தாமதமாக வந்தால் என்ன செய்வது?

ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறினார்கள். ”நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஜும்ஆ நாளில் மக்களுக்கு உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கையில் ஒரு மனிதர் வந்(து தொழாமல் அமர்ந்)தார். அப்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ‘இன்னாரே! தொழுது விட்டீர்களா?’ என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவர் ‘இல்லை’ என்றார். ‘எழுந்து தொழுவீராக!’ என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள்..” (நூல்: புகாரி 930)

தஹிய்யத்துல் மஸ்ஜித் தொழுகை பற்றிய நபிமொழிகள்
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உரை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கும் போது ஸுலைக் அல் கத்ஃபானி ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வந்தார்கள். அப்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவரிடம், ”நீர் (இங்கு) வருமுன் இரண்டு ரக்அத்கள் தொழுதீரா?” என்று கேட்க, அவர் ”இல்லை” என்றார். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ”அப்படியாயின் நீர் இரண்டு ரக்அத்களைச் சுருக்கமாகத் தொழுது கொள்வீராக” என்றார்கள் என ஜாபிர் ரளியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். (நூல்: இப்னுமாஜா 1114)

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நவின்றுள்ளார்கள்: ”உங்களில் யாரேனும் பள்ளியில் நுழைந்தால் இரு ரகஅத்துகள் தொழாமல் உட்கார வேண்டாம்”. (நூல்: புகாரி.)

மக்களுக்கு மத்தியில் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்
அவர்கள் அமர்ந்திருக்கும் போது நான் பள்ளிக்குள் நுழைந்து உட்கார்ந்து விட்டேன். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், ”நீ உட்காருவதற்கு முன்பாக இரண்டு ரக்அத்துகள் தொழாமல் இருக்க எது தடையாக அமைந்தது” என்று கேட்டார்கள்.

”நீ உட்காருவதற்கு முன்பாக இரண்டு ரக்அத்துகள் தொழாமல் இருக்க எது தடையாக அமைந்தது” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு, ”நான் அல்லஹ்வின் தூதரே! நீங்கள் உட்கார்ந்து இருப்பதைக் கண்டேன். மக்களும் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். (அதனால் நான் உட்கார்ந்து விட்டேன்)” என்று பதில் சொன்னேன்.
குறைக்கப்பட்டு ”உங்களில் ஒருவர் பள்ளிக்குள் நுழைந்ததும் இரண்டு ரக்அத்துகள் தொழாமல் இருக்க வேண்டாம் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள்”. (அறிவிப்பவர்: அபூகதாதா ரளியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: முஸ்லிம், திர்மிதி, அபூதாவூத், நஸயீ)

எனவே எந்தப்பள்ளி வாயிலுக்குள் நுழைந்தாலும் இரு ரகஅத்துகள் தொழாமல் உட்காருவது கூடாது.

வெள்ளிக்கிழமை இமாம் குத்பா ஓதிக்கொண்டிருந்தாலும் இரண்டு ரகஅத்துகள் தஹிய்யத்துல் மஸ்ஜித் தொழுகை தொழுதுவிட்டுத்தான் உட்காரவேண்டும்

Thanks:-Ahamed Yahya

====================================================

May Allah the Almighty put Barakah (Blessing) and Noor (Light) and Kabul (Acceptance) in everything we say and we do.

May Allah guide us to the straight path, may Allah give us Light, Basira (vision), Wisdom, Comprehension, Understanding, Sincerity, Truthfulness, and the ability to see what’s right and what’s wrong

May Allah bless our parents and Give health to everyone, May Allah unite all the Human-beings, May Allah give us the ability remove enmity towards each other, May Allah make this world a better place for us and our children, May Allah keep us in the straight path, May Allah give us the opportunity to die as a Muslim and May Allah give us best in the here after….Ameen

May Allah Bless you all and may He turn all your noble thoughts, feelings, wishes and desires into reality. May He also endow you with a very long, happy, healthy and a fruitful life as He guides you on the path that He wishes us to travel upon. Ameen ……….

O’ Allah Forgive all of us and guide us onto the sirat um’mustuqeem.

JUMMAH MUBARAK

Rabbi zidni`ilma (€™My Lord! Increase me in knowledge

Live simply, expect little, give much. Fill your life with love. Scatter sunshine. Forget self, think of others…… ….
Live amongst people in such a manner that if you die they weep over you and if you are alive they crave for your company….. …..